6
ปั้
นลม
อกไก่
จั
นทั
แปลาน
ระแนง
ลู
กฟั
กหน้
าจั่
เสาดั้
จั
นทั
เหงาปั้
นลม
เท้
าแขน
พื้
นเรื
อน
รอดชาน
ตง
ลู
กกรง
กรอบลู
กกรง
พื้
นชาน
ฝั
กมะขาม
พรึ
รอด
เสากลม
แปกั
นสาด
ขื่
แปหั
วเสา
ข่
มธรณี
บานหน้
าต่
าง
เรื
อนไทยภาคกลาง
เรื
อนไทยภาคกลาง คื
อ สิ่
งปลู
กสร้
างสำ
�หรั
บเป็
ที่
พั
กอาศั
ยแบบดั้
งเดิ
มหรื
อแบบประเพณี
นิ
ยมของประชาชน
ภาคกลาง แบ่
งเป็
น ๒ ประเภท คื
เรื
อนเครื่
องผู
และ
เรื
อนเครื่
องสั
เรื
อนไทยภาคกลางนิ
ยมปลู
กตามริ
มแม่
น้
ลำ
�คลองหรื
อที่
ราบลุ่
ม น้ำ
�ท่
วมถึ
งได้
ง่
าย จึ
งสร้
างเป็
นเรื
อน
ใต้
ถุ
นสู
ง ยกพื้
นเรื
อนให้
พ้
นน้ำ
� หลั
งคาจั่
วลาดชั
น กั
นแดด
และฝนได้
ดี
มี
ชานและระเบี
ยงสำ
�หรั
บพั
กผ่
อนหย่
อนใจ มี
เรื
อนครั
เป็
นที่
ปรุ
งอาหารซึ่
งมั
กแยกออกจากตั
วเรื
อนใหญ่
เรื
อนนอน
ไว้
เป็
นที่
หลั
บนอน มี
ระเบี
ยง หอนั่
ง หอนก
เป็
ส่
วนประกอบ และมี
บั
นไดขึ
นด้
านหน้
า เฉพาะเรื
อนเครื
องสั
หรื
อเรื
อนไม้
จริ
ง อาจสร้
างเป็
นเรื
อนเดี่
ยวหรื
อสร้
างหลาย
หลั
งร่
วมกั
นเป็
นเรื
อนหมู่
เมื่
อครอบครั
วขยายใหญ่
มี
จำ
�นวน
สมาชิ
กมากขึ
น จึ
งสร้
างเรื
อนเพิ
มเป็
นหมู
เช่
น สร้
างเรื
อนนอน
เพิ่
มขึ้
น มี
ชานเชื่
อมถึ
งกั
น ตั
วอย่
างเรื
อนหมู่
ที่
สำ
�คั
ญและ
สวยงามคื
อ พระตำ
�หนั
กทั
บขวั
ญ ในพระราชวั
งสนามจั
นทร์
จั
งหวั
ดนครปฐม พระบาทสมเด็
จพระมงกุ
ฎเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
โปรดเกล้
าฯ ให้
สร้
างขึ้
นเป็
นเรื
อนต้
น พระตำ
�หนั
กทั
บขวั
เป็
นเรื
อนไทยที่
มี
รู
ปแบบงดงามเป็
นตั
วอย่
างของเรื
อนไทย
ภาคกลางที่
ดี
รู
ปตั
ด เรื
อนทั
บขวั
ญ ที่
มา ศาสตราจารย์
น.อ. สมภพ ภิ
รมย์
ร.น., ราชบั
ณฑิ
ต, ๒๕๓๘
พระตำ
�หนั
กทั
บขวั
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...124