1
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๖
พื้
นที่
บริ
เวณโดยรอบกรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรมในขณะนี้
เมื่
อมองไปทางไหนก็
จะเห็
นแต่
บ้
านเรื
อน
รู
ปทรงสมั
ยใหม่
อาคารทรงโรมั
น และคอนโดมี
เนี
ยมสู
งหลายสิ
บชั้
น หากจะตั้
งข้
อสั
งเกตถึ
งลั
กษณะของบ้
าน
ที่
เปลี่
ยนรู
ปแบบไป จากบ้
านทรงไทยกลายมาเป็
นตึ
กสู
งระฟ้
า น่
าจะมี
สาเหตุ
มาจากที
ผู
คนมี
การด�
ำเนิ
นชี
วิ
ตที่
เร่
งรี
ขนาดของครอบครั
วเล็
กลง ที่
ดิ
นมี
ราคาสู
งขึ้
น และเทคโนโลยี
ในการก่
อสร้
างที่
เจริ
ญรุ
ดหน้
าไปอย่
างไม่
หยุ
ดยั้
จากที่
กล่
าวมาล้
วนเป็
นปั
จจั
ยที่
ส่
งผลให้
เรื
อนไทยค่
อยๆ เลื
อนหายไปจากสั
งคมเมื
อง วารสารวั
ฒนธรรมฉบั
บนี้
จึ
งยกเรื
อนไทย ๔ ภาค มาไว้
ในเล่
ม ให้
ผู้
อ่
านได้
เห็
นถึ
งภู
มิ
ปั
ญญาที่
แฝงอยู่
ในทุ
กๆ ชิ้
นส่
วนที่
มาประกอบรวมกั
จนกลายเป็
นบ้
านเรื
อนไทยที่
อบอุ่
นและงดงาม สมกั
บเป็
นพื้
นที่
แห่
งความรั
กของทุ
กคนในครอบครั
วารสารวั
ฒนธรรมฉบั
บส่
งท้
ายปี
๒๕๕๖ ยั
งมี
เรื่
องราวทางวั
ฒนธรรมที่
น่
าสนใจและมี
ความหลากหลาย
ทั้
งงานช่
างฝี
มื
อ ประเพณี
ภาษา และการแสดง อี
กทั้
งยั
งน�
ำเสนอมุ
มมองความคิ
ดของ ๒ ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ที่
ควรค่
าแก่
การศึ
กษาครั
ชาย นครชั
เจ้
าของ
ดำ
�เนิ
นการโดย
บรรณาธิ
การ
ผู้
ช่
วยบรรณาธิ
การ
กองบรรณาธิ
การ
ฝ่
ายจั
ดพิ
มพ์
ฝ่
ายกฏหมาย
ผู้
จั
ดทำ
พิ
มพ์
ที่
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม กระทรวงวั
ฒนธรรม
สำ
�นั
กงานเลขานุ
การกรม
ชาย นครชั
อธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
ดำ
�รงค์
ทองสม
รองอธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
พิ
มพ์
รวี
วั
ฒนวรางกู
รองอธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
สุ
นั
นทา มิ
ตรงาม
ผู
อำ
�นวยการสำ
�นั
กส่
งเสริ
มและเผยแพร่
วั
ฒนธรรม
มานั
ส ทารั
ตน์
ใจ
เลขานุ
การกรม
กิ่
งทอง มหาพรไพศาล
เยาวนิ
ศ เต็
งไตรรั
ตน์
ชุ
มศั
กดิ์
หรั่
งฉายา
มณฑล ยิ่
งยวด
ธนพร สิ
งห์
นวล
ปนั
ดดา น้
อยฉายา
สดใส จำ
�เนี
ยรกุ
บริ
ษั
ท มายด์
มี
เดี
ย เซ็
นเตอร์
จำ
�กั
โรงพิ
มพ์
สงเคราะห์
องค์
การทหารผ่
านศึ
ท่
านที่
ประสงค์
จะนำ
�ข้
อเขี
ยนหรื
อบทความใดๆ ในวารสาร
วั
ฒนธรรมไปเผยแพร่
กรุ
ณาติ
ดต่
อประสานกั
บบรรณาธิ
การหรื
อนั
กเขี
ยน
ท่
านนั้
นๆ โดยตรง ข้
อเขี
ยนหรื
อบทความใดๆ ที่
ตี
พิ
มพ์
เผยแพร่
ในวารสาร
วั
ฒนธรรมฉบั
บนี้
เป็
นความคิ
ดเห็
นเฉพาะตั
วของผู้
เขี
ยน คณะผู้
จั
ดทำ
�ไม่
จำ
�เป็
นต้
องเห็
นด้
วยและไม่
มี
ข้
อผู
กพั
นกั
บกรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
แต่
อย่
างใด หากท่
านมี
ความประสงค์
จะส่
งบทความ เรื
องสั้
น สารคดี
บทกวี
ทรรศนะ ปกิ
ณกะ ภาพข่
าว หรื
อกิ
จกรรมอื่
นใดเกี่
ยวกั
บงาน
ศิ
ลปวั
ฒนธรรมต่
างๆ รวมทั้
งท่
านที่
ต้
องการให้
ข้
อเสนอแนะหรื
ส่
งข่
าวสารเพื่
อการเผยแพร่
ประชาสั
มพั
นธ์
กองบรรณาธิ
การวารสารวั
ฒนธรรม
สำ
�นั
กงานเลขานุ
การกรม
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
เลขที่
๑๔ ถนนเที
ยมร่
วมมิ
ตร เขตห้
วยขวาง
กรุ
งเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศั
พท์
๐ ๒๒๔๗ ๐๐๒๘ ต่
อ ๑๒๐๘-๙
E-mail :
Facebook : DCP กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
Website :
วารสารวั
ฒนธรรม จั
ดพิ
มพ์
เพื่
อการเผยแพร่
ห้
ามจำ
�หน่
าย
กรุ
ณาส่
งถึ
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...124