ชุ
มชนเมื
องเชี
ยงคาน จั
งหวั
ดเลย จากเรื
อไฟโบราณกลายเป
“ผาสาดลอยเคราะห
” ปราสาทลอยน้
ำประดั
บด
วยดอกผึ้
เที
ยนดอกไม
ธงทิ
วกระดาษ อาหารคาวหวาน
นำไปลอยในแม
น้
ำโขงเพื่
อเสริ
มดวงชะตา
ลอยความอั
ปมงคลออกไป น
อมรำลึ
กถึ
งบุ
ญคุ
ณแห
งน้
ำโขง
ภาพ
: สมสง
า ยาบ
านแป
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...124