ก่
อนถึ
งวั
นงานที่
วั
ดเล็
กๆ ของหมู่
บ้
าน จะคลาคล่
ไปด้
วยชาวบ้
านหญิ
งชายที่
มาช่
วยกั
นตระเตรี
ยมสถานที่
ศาลาการเปรี
ยญถู
กตกแต่
งอย่
างสวยงามตามวั
สดุ
ที่
มี
อยู่
ตามหมู่
บ้
าน ฟางข้
าวหลั
งฤดู
เก็
บเกี่
ยวที่
เพิ่
งผ่
านไปไม่
นาน
ถู
กนำ
�มามั
ดกั
บไม้
ไว้
สำ
�หรั
บเสี
ยบ ‘ดอกโน’ (สั
นนิ
ษฐานว่
อาจจะมาจากดอกโสน) และเอาไว้
ปั
กระย้
าดอกไม้
ที่
ประดิ
ษฐ์
จากข้
าวตอกและเส้
นฝ้
ายหลากสี
สั
น ทั้
งภายนอกภายใน
ศาลา มี
การปั
ก ‘ธงชั
ย’ ไว้
โดยรอบทั้
ง ๘ ทิ
ศ ส่
วนแท่
นสำ
�หรั
ตั
กบาตรดอกไม้
และตั
กบาตรข้
าวพั
นก้
อนถู
กตั้
งไว้
กั
เสาธงชั
ยตามทิ
ศทั
งแปด การทำ
�ข้
าวพั
นก้
อน เมี่
ยงพั
นคำ
เครื่
องบู
ชาธู
ปเที
ยนต่
างๆ แต่
ละบ้
านจะแบ่
งงานช่
วยกั
ตระเตรี
ยมคนละไม้
คนละมื
อ กระทั่
งได้
เครื่
องเคราครบครั
ครั้
นพอถึ
งย่ำ
�รุ่
งของวั
นเทศน์
มหาชาติ
(ราวตี
สาม
ตี
สี่
) ชาวบ้
านจะพากั
นทยอยออกไปตั
กบาตรข้
าวพั
นก้
อน
เมี่
ยงพั
นคำ
� และเที
ยนพั
นเล่
มที่
วั
ด ในเช้
าวั
นนั้
นหลั
งจากที่
ถวายภั
ตตาหารเช้
าเสร็
จสิ้
น พระภิ
กษุ
สงฆ์
จะทำ
�การสวด
คาถาพั
น เสร็
จแล้
วจึ
งเริ
มต้
นเทศน์
มหาชาติ
เรื
อยไปตลอดทั
งวั
ต่
อเนื่
องไปจนกระทั่
งถึ
งตอนค่
� แล้
วพลั
นที่
การเทศน์
ในกั
ณฑ์
ที
๑๓ จบลง นั
นก็
เป็
นอั
นว่
างานบุ
ญผะเหวดประจำ
�ปี
ได้
เสร็
จสิ้
นลงแล้
วอย่
างสมบู
รณ์
ซึ่
งตามความเชื่
ของชาวบ้
านนั้
น การได้
ฟั
งเทศน์
มหาชาติ
จนจบครบทั้
๑๓ กั
ณฑ์
ถื
อเป็
นการสั่
งสมบุ
ญบารมี
อั
นยิ่
งใหญ่
ให้
กั
ตั
วเอง เป็
นต้
นทุ
นสำ
�หรั
บชาติ
ภพหน้
าที่
จะได้
ไปเกิ
ดในสั
งคม
พระศรี
อริ
ยเมตไตรย ตามความเชื่
อความศรั
ทธาที่
บรรพบุ
รุ
ได้
บอกกล่
าวสื
บต่
อกั
นมาแต่
ครั้
งโบราณ
กล่
าวโดยรวมแล้
วงานบุ
ญประเพณี
เทศน์
มหาชาติ
ที่
แม้
ว่
าจะมี
รู
ปแบบและรายละเอี
ยดแตกต่
างกั
นไปตาม
แต่
ละชุ
มชน แต่
ละภู
มิ
ภาค หากแต่
แก่
นแกนอั
นเป็
หั
วใจสำ
�คั
ญของงานบุ
ญประเพณี
นี้
โดยเฉพาะในแง่
มุ
ทางสั
งคมก็
คื
อ เป็
นการสื
บทอดและดำ
�รงไว้
ซึ่
งวิ
ถี
วั
ฒนธรรม
ของชุ
มชนบนพื้
นฐานหลั
กการแห่
งพุ
ทธศาสนา ที่
มุ่
งให้
ผู้
คน
ในสั
งคม มี
ความเสี
ยสละ มี
ความเมตตา กรุ
ณา เอื
อเฟื
อดู
แล
กั
นและกั
น มุ
งสร้
างสั
งคมแห่
งสั
นติ
สุ
ข ซึ
งงานบุ
ญประเพณี
เทศน์
มหาชาติ
นั
นก็
มี
นั
ยความหมายที่
ชั
ดเจนในเรื่
องของการสร้
าง
สั
งคมที
เป็
นสุ
ข โดยเฉพาะคติ
ความเชื่
อที่
พู
ดถึ
งสั
งคม
พระศรี
อริ
ยเมตไตรย ซึ่
งถื
อเป็
นสั
งคมอุ
ดมคติ
ของชาวพุ
ทธ
กล่
าวคื
อเป็
นสั
งคมที่
ไม่
มี
การเบี
ยดเบี
ยนกั
นและกั
มี
เศรษฐกิ
จที่
ดี
ข้
าวปลาอาหารสมบู
รณ์
พู
นผลผู้
คนไม่
มี
อดอยากยากแค้
เป็
นสั
งคมที
ทุ
กคนเฝ้
าหวั
งและปรารถนา
อยากจะให้
เกิ
ดขึ้
นจริ
1...,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,...124