59
กรกฎาคม-กั
นยายน ๒๕๕๖
“น้ำ
�พริ
กภาคกลาง”
ได้
รั
บอิ
ทธิ
พลจากครั
วใน
วั
งหลวง ดั
งนั้
นจะมี
น้
�พริ
กหลากหลายรสชาติ
ทั
งเค็
ม เปรี
ยว
เผ็
ด และมี
รสหวานเล็
กน้
อย อี
กทั
งคนภาคกลางจะมี
การประยุ
กต์
ในการทำ
�น้
�พริ
กร่
วมด้
วย จึ
งทำ
�ให้
มี
หลายตำ
�รั
บ กระทั
งสามารถทำ
�ในเชิ
งพาณิ
ชย์
ส่
งออกได้
น้
�พริ
กที
นิ
ยมก็
จะมี
อย่
างเช่
น น้
�พริ
กกะปิ
น้
�พริ
กมะเขื
อพวง
น้ำ
�พริ
กมะขามสด น้
�พริ
กมะม่
วง น้
�พริ
กมะขามเปี
ยก
น้ำ
�พริ
กลงเรื
อ น้ำ
�พริ
กโจร น้ำ
�พริ
กเต้
าเจี้
ยว น้ำ
�พริ
กปลาร้
น้ำ
�พริ
กขี้
กา เป็
นต้
น เห็
นได้
ว่
าภาคกลางจะประยุ
กต์
วั
ตถุ
ดิ
จากภาคอื่
นๆ เข้
ามาร่
วมด้
วย แต่
จะปรั
บรสชาติ
ให้
เหมาะสม
กั
บคนส่
วนใหญ่
“น้ำ
�พริ
กภาคใต้
ภาคใต้
นิ
ยมอาหารรสจั
ด และ
มี
ผั
กรั
บประทานร่
วมด้
วยเยอะมาก เรี
ยกว่
ามาเป็
นกระจาด
เลยที
เดี
ยว ซึ่
งเรี
ยก “ผั
กเหนาะ” โดยน้ำ
�พริ
กทางภาคใต้
นั้
จะเรี
ยกว่
า “น้ำ
�ชุ
บ” มี
เครื่
องปรุ
งที่
เป็
นพื้
นฐานคื
อ กะปิ
ซึ่
น้ำ
�ชุ
บก็
จะมี
ไม่
เยอะนั
ก อย่
าง น้ำ
�ชุ
บโจร น้ำ
�ชุ
บหยำ
� น้ำ
�ชุ
ลู
กอึ
ก น้
�ชุ
บสั
มขาม เป็
นต้
น และมี
เครื่
องจิ้
มร่
วมรั
บประทาน
กั
บผั
ก เช่
น น้ำ
�บู
ดู
แกงไตปลา เป็
นต้
๔. น้ำ
�พริ
กป่
า (ภาคใต้
) ๕. น้ำ
�พริ
กไข่
ปู
(ภาคกลาง) ๖. น้ำ
�พริ
กกุ้
งเสี
ยบ (ภาคใต้
)
1...,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,...124