44
การนั
บตามศั
กดิ์
กระดาน
และศั
กดิ์
หมาก
การจะนั
บตามศั
กดิ์
กระดานนั้
น จะทำ
�ได้
ก็
ต่
อเมื่
ฝ่
ายใดฝ่
ายหนึ
งเหลื
อ ขุ
นเพี
ยงตั
วเดี
ยว และอี
กฝ่
ายต้
องไม่
เหลื
เบี้
ยอยู่
ในกระดาน หรื
อเป็
นเบี้
ยหงายหมดแล้
ว ฝ่
ายที่
เหลื
ขุ
นเพี
ยงตั
วเดี
ยวจึ
งจะนั
บได้
เพื่
อขอเสมอ ซึ่
งจะนั
บมากหรื
นั
บน้
อยนั
น ก็
ขึ
นอยู
กั
บหมากของฝ่
ายตรงข้
าม ยิ
งฝ่
ายตรงข้
าม
เหลื
อหมากที
ทรงอานุ
ภาพในการเดิ
นมากเท่
าไร ก็
จะยิ
งนั
บน้
อย
ลงเท่
านั้
น โดยมี
การนั
บดั
งนี้
เรื
อ ๒ ตั
วนั
บ ๘ ตา ถ้
ามี
เรื
อตั
วเดี
ยวนั
บ ๑๖ ตา
โคน ๒ ตั
วนั
บ ๒๒ ตา ถ้
าโคน ๑ ตั
ว นั
บ ๔๔ ตา
ม้
า ๒ ตั
วนั
บ ๓๒ ตา ถ้
าม้
า ๑ ตั
ว นั
บ ๖๔ ตา
ไม่
ว่
าจะมี
เบี้
ยหงาย และเม็
ดกี่
ตั
วก็
ตามจะนั
๖๔ ตาทุ
กครั้
ในการนั
บตามศั
กดิ์
กระดานนั้
นถ้
านั
บถึ
ง ๖๔ แล้
หากฝ่
ายไล่
ไม่
สามารถไล่
ให้
อี
กฝ่
ายจนมุ
มได้
ก็
ถื
อว่
า “เสมอกั
น”
แต่
ถ้
าระหว่
างนั
บศั
กดิ์
กระดาน ฝ่
ายเป็
นรองถู
กกิ
นหมากจน
เหลื
อขุ
นเพี
ยงตั
วเดี
ยว ฝ่
ายเป็
นรองมี
สิ
ทธิ
เลื
อกที่
จะนั
ศั
กดิ์
กระดานต่
อจนครบ ๖๔ ตาหรื
อจะเปลี่
ยนไปเป็
นการนั
“ศั
กดิ์
หมาก”
ก็
ได้
โดยกติ
กาที่
จะนั
บศั
กดิ์
หมากได้
ก็
คื
อ ฝ่
าย
เสี
ยเปรี
ยบจะต้
องเหลื
อขุ
นเพี
ยงตั
วเดี
ยว และฝ่
ายได้
เปรี
ยบ
จะต้
องมี
ตั
วมากกว่
าโดยไม่
มี
เบี้
ยคว่
�อยู่
ซึ่
งวิ
ธี
นั
บก็
จะต้
อง
นั
บตั
วหมากรุ
กทั้
งหมดที่
มี
อยู่
ในกระดาน รวมขุ
นทั้
งสองฝ่
าย
เมื่
อฝ่
ายหนี
เดิ
นครั้
งแรกให้
นั
บต่
อจากจำ
�นวนตั
วหมากรุ
กที่
มี
อยู่
ในกระดานขณะนั้
น และนั
บต่
อไปจนถึ
งกำ
�หนดสู
งสุ
ดตาม
ศั
กดิ์
ของตั
วหมากรุ
กที่
ฝ่
ายไล่
มี
อยู่
ซึ่
งจะเรี
ยกการนั
บแบบนี้
ว่
า การนั
บศั
กดิ์
หมากนั่
นเอง
กฎการขอเสมอ และการนั
บตามศั
กดิ
หมากรุ
กไทยมี
สิ
งพิ
เศษอยู่
อย่
างหนึ่
งก็
คื
“การนั
บเพื่
อขอเสมอ” ซึ่
งกติ
กานี้
มี
ไว้
สำ
�หรั
บป้
องกั
นการเล่
ที่
ไม่
รู้
จบ เพราะบางครั้
งอี
กฝ่
ายก็
อาจจะไม่
สามารถไล่
ขุ
นให้
อี
กฝ่
ายจนได้
(คื
อการรุ
กขุ
นอี
กฝ่
ายให้
หมดทางเดิ
นได้
)
ซึ่
งเหตุ
การณ์
ที่
จะเสมอได้
มี
ดั
งนี้
๑. เมื
อทั
ง ๒ ฝ่
ายเห็
นว่
าไม่
สามารถเอาชนะกั
นได้
แล้
จึ
งตกลงพร้
อมใจขอเสมอเอง
๒. ฝ่
ายใดฝ่
ายหนึ่
ง เดิ
นล้
อเลี
ยน เดิ
นซ้ำ
�ไปซ้ำ
�มา
อยู่
ที่
เดิ
มกั
บหมากตั
วเดิ
ม เกิ
น ๓ ครั้
ง จะเสมอทั
นที
๓. ฝ่
ายที่
เสี
ยเปรี
ยบสามารถนั
บตาเดิ
นจนครบ
ตามกำ
�หนด ถื
อว่
าเกมนั้
นเสมอไป
๔. ฝ่
ายใดฝ่
ายหนี่
งนำ
�หมากของตั
วเอง
ไปขั
ดขุ
นไว้
จนทำ
�ให้
อี
กฝ่
ายไม่
สามารถเดิ
นได้
เรี
ยกว่
า “อั
บ” เกมนั้
นจะเสมอทั
นที
การนั
บเพื
อขอเสมอ
เมื่
อเล่
นเกมไปได้
สั
กพั
กแล้
วปรากฏว่
า ทั้
งกระดาน
ไม่
เหลื
อเบี้
ยคว่
�แล้
ว เมื่
อฝ่
ายใดฝ่
ายหนึ่
งเสี
ยเปรี
ยบ สามารถ
นั
บเพื่
อขอเสมอได้
โดยฝ่
ายที่
เสี
ยเปรี
ยบจะนั
บ ๖๔ เท่
านั้
ไม่
ว่
าฝ่
ายตรงข้
ามจะมี
หมากอะไร โดยจะเริ่
มนั
บ ตั้
งแต่
แต่
ถ้
าในขณะที่
นั
บ หมากของเราถู
กกิ
นจนฝ่
ายเราเหลื
อขุ
เพี
ยงตั
วเดี
ยว ต้
องเริ่
มนั
บใหม่
ตามศั
กดิ์
กระดาน ถ้
าหาก
เราเป็
นฝ่
ายนั
บเพื่
อขอเสมออยู่
นั้
น เกิ
ดเล่
นไปสั
กพั
ก เราเกิ
ได้
เปรี
ยบ คื
อมี
หนทางชนะขึ
นมา ก็
ต้
องหยุ
ดนั
บ ถ้
าจะนั
บใหม่
ต้
องเริ่
มนั
บตั้
งแต่
๑ ใหม่
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,...124