ในภาคใต้
ประเพณี
เทศน์
มหาชาติ
จะเรี
ยกว่
‘ฟั
งธรรมมหาชาติ
’ หากแต่
เป็
นเรื่
องที่
น่
าเสี
ยดายว่
าใน
ปั
จจุ
บั
นนี้
ประเพณี
การทำ
�บุ
ญเทศน์
มหาชาติ
หรื
อ ฟั
งธรรม
มหาชาติ
ของผู้
คนในพื้
นที่
จั
งหวั
ดภาคใต้
มิ
ได้
มี
การจั
ดขึ้
เป็
นประจำ
�ทุ
กปี
ซึ่
งรู
ปแบบพิ
ธี
กรรมของการฟั
งธรรม
มหาชาติ
ของชาวภาคใต้
ที่
ยั
งปรากฏให้
เห็
นจะประกอบ
ไปด้
วย การถวายเที
ยนพั
นเล่
ม และมี
การสวดพระคาถาพั
ในภาคกลางประเพณี
การเทศน์
มหาชาติ
ถื
อเป็
งานบุ
ญใหญ่
ในอดี
ตนั้
นจะมี
การจั
ดขึ้
นในช่
วงหลั
งฤดู
กฐิ
แต่
ในปั
จจุ
บั
นหลายพื้
นที่
เลื
อกที่
จะจั
ดขึ้
นตามความสะดวก
ของชุ
มชนและวั
ด การเทศน์
มหาชาติ
ในภาคกลางจะมี
วงปี่
พาทย์
โหมประโคมในระหว่
างพิ
ธี
เริ่
มด้
วยเพลงโหมโรง
ต่
อจากนั้
นจึ
งเป็
นการบรรเลงเพลงประจำ
�กั
ณฑ์
ตามที่
กำ
�หนด
เอาไว้
เช่
น กั
ณฑ์
ทศพร ใช้
เพลงสาธุ
การ กั
ณฑ์
หิ
มพานต์
ใช้
เพลงตวงพระธาตุ
เป็
นต้
น ซึ
งการที
มี
ดนตรี
ประกอบดั
งกล่
าวนี
ถื
อเป็
นลั
กษณะสำ
�คั
ญของการเทศน์
มหาชาติ
แบบวั
ฒนธรรม
หลวงที
ปรากฏตามข้
อมู
ลหลั
กฐานอย่
างชั
ดเจน
งานบุ
ประเพณี
เทศน์
มหาชาติ
ของชาวภาคกลางในปั
จจุ
บั
นนี้
บางวั
ดจั
ดให้
มี
ขึ
น ๓ วั
น บางวั
ดจั
ดแต่
เพี
ยง ๑ วั
น โดย
ทำ
�การย่
นย่
อพิ
ธี
ต่
างๆ ให้
อยู่
ภายในวั
นเดี
ยว
ในภาคอี
สานการเทศน์
มหาชาติ
เรี
ยกกั
นว่
‘บุ
ญผะเหวด’ ซึ่
งมี
ความหมายเดี
ยวกั
บคำ
�ว่
า’พระเวส’
(พระเวสสั
นดร) โดยกำ
�หนดจั
ดขึ้
นในช่
วงเดื
อน ๔ ของทุ
กปี
นั
บเป็
นฮี
ต (จารี
ต) สำ
�คั
ญที่
ชาวอี
สานต่
างพากั
นยึ
ดถื
อปฏิ
บั
ติ
สื
บต่
อมา ในที่
นี้
ผู้
เขี
ยนใคร่
ขอเล่
าสู่
กั
นฟั
งถึ
งบรรยากาศงาน
บุ
ญผะเหวดของชาวอี
สานที่
เคยมี
โอกาสเข้
าไปร่
วมงานบุ
และตอนนี้
ก็
ยั
งคงพบเห็
นอยู่
ในหลายหมู่
บ้
านหลายชุ
มชน
ผ้
าผะเหวด
1...,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,...124