49
กรกฎาคม-กั
นยายน ๒๕๕๖
ภาพบน กั
ณฑ์
ที่
๕ ชู
ชก ชู
ชกได้
นางอมิ
ตตดาธิ
ดาเป็
นภรรยา
ภาพล่
าง กั
ณฑ์
ที่
๗ มหาพน ชู
ชกพบฤาษี
อั
ตจุ
ต ถามทางไปอาศรมของพระเวสสั
นดร
1...,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,...124