51
กรกฎาคม-กั
นยายน ๒๕๕๖
คาถาพั
น คื
อ ชื่
อเรี
ยกการสวดเวสสั
นดรชาดกเป็
นภาษาบาลี
มี
ทั้
งหมด ๑,๐๐๐ พระคาถา
ปราณี
วงศ์
เทศ. อ้
างถึ
งแล้
ว.
เมื่
อย่
างเข้
าเดื
อน ๔ ฤดู
แล้
ง กลางท้
องทุ่
งอี
สาน
อั
นเวิ้
งว้
าง ดอกจาน (ทองกวาว) ดอกจิ
ก ดอกคู
น พากั
นบาน
สะพรั่
งรั
บแดดร้
อน ดวงอาทิ
ตย์
ยามบ่
ายคล้
อยยั
งไม่
ทั
คลายร้
อน เสี
ยงกลอง พิ
ณ แคน ดั
งก้
องมาคล้
ายกั
บว่
ต้
องการแข่
งกั
บแสงแดดอั
นร้
อนแรงยามบ่
ายแก่
บนถนนดิ
อั
นขรุ
ขระพระสงฆ์
กำ
�ลั
งเดิ
นนำ
�หน้
าขบวนพาชาวบ้
าน
ทั
งลู
กเด็
กเล็
กแดงฝ่
าความร้
อนไปกลางท้
องทุ
ง บางคนปลี
กตั
เข้
าป่
าหาเก็
บดอกไม้
ด้
านหน้
าขบวนแห่
นั
กแสดงตั
วน้
อย
ในบทบาทของกั
ญหาและชาลี
กำ
�ลั
งร่ำ
�ไห้
ด้
วยว่
าร่
างกายถู
พั
นธนาการจากเชื
อกเส้
นใหญ่
ของชู
ชกเฒ่
า ขณะที่
ด้
านหลั
ขบวนนั
นพระเวสสั
นดรและพระนางมั
ทรี
กำ
�ลั
งนั
งอยู
บนหลั
งช้
าง
เชื
อกใหญ่
ที่
ถู
กตกแต่
งอย่
างสวยงาม ส่
วนม้
าตั
วพ่
วงพี
กำ
�ลั
วิ
งเหยาะๆ ไม่
ห่
างตามหลั
งช้
าง และที
ขาดไม่
ได้
ในขบวนก็
คื
‘ผ้
าผะเหวด’ ซึ่
งเป็
นผ้
าที่
เขี
ยนบอกเล่
าเรื่
องราวพระเวสสั
นดร
ชาดกเอาไว้
ทั
ง ๑๓ กั
ณฑ์
ขบวนแห่
นี
เปรี
ยบเหมื
อนดั
งเรื
องราว
ของการแห่
พระเวสสั
ญดรและพระนางมั
ทรี
เข้
าสู่
เมื
อง
บรรยากาศภายในขบวนแห่
ผู้
คนต่
างพากั
นร่
ายรำ
อย่
างสนุ
กสนาน ผู้
เฒ่
าบางคนแม้
ว่
าจะกำ
�ลั
งครึ
กครื
แต่
ก็
ไม่
วายร่
�ไห้
ด้
วยสงสารกั
ญหาชาลี
ที่
กำ
�ลั
งถู
กชู
ชก
ลากจู
งเฆี่
ยนตี
ขบวนแห่
จะหยุ
ดลงทุ
กครั้
งที่
ผ่
านไปเห็
ดอกคู
ณบานสะพรั่
งรวมถึ
งดอกไม้
นานาชนิ
ดในท้
องทุ่
งและ
ริ
มป่
า จากนั
นแต่
ละคนจะพากั
นเก็
บดอกไม้
เพื่
อนำ
�ไป
ตั
กบาตรดอกไม้
ที่
วั
ดในช่
วงยามเย็
เมื่
อขบวนแห่
เข้
าสู่
หมู่
บ้
าน ทุ
กๆ บ้
านจะมี
น้ำ
�ฝน
เย็
นฉ่
�ตั้
งไว้
เพื่
อให้
ผู้
ผ่
านไปมาได้
ดื่
มแก้
กระหายคลายร้
อน
ผู
เฒ่
าผู
แก่
ที
เดิ
นไกลไปกั
บขบวนไม่
ได้
ต่
างพากั
นแต่
งชุ
ดผ้
าซิ
เสื
อขาวสวยงามออกมาดั
กรอเข้
าร่
วมขบวนขณะเข้
าหมู่
บ้
าน
ผู้
เฒ่
าบางคนถึ
งกั
บร้
องไห้
โฮเมื่
อชู
ชกเฒ่
าทำ
�ท่
าทรมาน
กั
ญหาชาลี
ได้
สมจริ
งเสี
ยเหลื
อเกิ
น วั
นนั้
นทั้
งวั
นทุ
กคนดู
รื่
นเริ
สนุ
กสนาน สี
หน้
าอิ
มเอิ
บเบิ
กบานเป็
นพิ
เศษ เพราะว่
ากว่
าจะถึ
วั
นแห่
ตั
กบาตรดอกไม้
และงานบุ
ญเทศน์
มหาชาติ
นั
น แต่
ละคน
ต่
างก็
เสี
ยสละเวลามาช่
วยกั
นตระเตรี
ยมจั
ดสถานที่
ที่
วั
เป็
นเวลาร่
วมสิ
บวั
ภาพบน-ล่
าง ขบวนแห่
บุ
ญผะเหวดที่
จั
งหวั
ดร้
อยเอ็
ภาพโดย เสถี
ยรอาจ ประเสริ
ฐสั
งข์
1...,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,...124