46
พั
ทธนั
นท์
โอษฐ์
เจษฎา
พิ
ธี
กรรม-งานเทศกาล
ในวิ
ถี
วั
ฒนธรรมของเหล่
าพุ
ทธศาสนิ
กชน
นั
บแต่
อดี
ตจวบจนถึ
งปั
จจุ
บั
น การทำ
�ทานบารมี
ถื
อเป็
บุ
ญกิ
ริ
ยาอั
นยิ
งใหญ่
ที
เหล่
าพุ
ทธศาสนิ
กชนทุ
กคนต่
างพากั
ยึ
ดถื
อปฏิ
บั
ติ
สื
บต่
อกั
นมา คำ
�สอนเหล่
านี
ได้
ถู
กหล่
อหลอม
และถ่
ายทอดจากรุ
นสู
รุ
น จนกระทั
งกลายเป็
นบุ
คลิ
ลั
กษณะเฉพาะตั
วของผู้
คนในแต่
ละถิ่
นที่
และหนึ่
งใน
การบำ
�เพ็
ญบุ
ญซึ่
งเกี่
ยวเนื่
องกั
บทานบารมี
ที่
ยั
งคงมี
การสื
บทอดปฏิ
บั
ติ
มาจนถึ
งวั
นนี้
ก็
คื
อ การทำ
�บุ
ประ เพณี
‘ เทศน์
มหาชาติ
งานบุ
ญที่
กล่
าวถึ
การบำ
�เพ็
ญบุ
ญบารมี
อั
นยิ่
งใหญ่
ในชาติ
สุ
ดท้
ายของ
พระเวสสั
นดรชาดก ก่
อนที่
จะประสู
ติ
และตรั
สรู้
เป็
สมเด็
จพระสั
มมาสั
มพุ
ทธเจ้
าในชาติ
ต่
อมา
บุ
ญประเพณี
เพื
อสั
งคมแห่
งความผาสุ
เทศน์
มหาชาติ
1...,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,...124