กรกฎาคม-กั
นยายน
๒๕๕๕
71
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ศรั
ณย์
 ทองปาน
ในรอบปี
 พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่
ผ่
านมา คงไม่
มี
อุ
บั
ติ
ภั
ยใดที่
สร้
างความเสี
ยหายแก่
ชี
วิ
ตและทรั
พย์
สิ
น 
มากเท่
ากั
บ “น้
องน�้
ำ” มหาอุ
ทกภั
ยในเขตภาคกลางช่
วงเดื
อนกั
นยายนถึ
งเดื
อนพฤศจิ
กายน 
ท่
ามกลางความทุ
กข์
ยากสั
บสนวุ
นวาย มี
ข่
าวเล็
ก ๆ ที่
อาจผ่
านเลยไปโดยหลายคนอาจไม่
ทั
นสั
งเกต
ทว่
านั
บเป็
น “หายนะ” ครั้
งประวั
ติ
ศาสตร์
ของวงการวรรณกรรมไทย นั่
นคื
อข่
าวหนั
งสื
อที่
บ้
านของ 
สุ
ชาติ
 สวั
สดิ์
ศรี
 ย่
านรั
งสิ
ต มี
อั
นต้
องล่
มจมหายไปกั
บสายน�้
ำในเหตุ
การณ์
น�้
ำท่
วมครั้
งประวั
ติ
ศาสตร์
นั้
นด้
วย
สุ
ชาติ
 สวั
สดิ์
ศรี
 เป็
นใคร ? แล้
วเหตุ
ใดหนั
งสื
อของเขาจึ
งมี
ความส�
ำคั
ญ?
Such Art
กั
สุ
ชาติ
สวั
สดิ์
ศรี
-
1...,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72 74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,...124