หาความรู
เรื่
อง “มรดกภู
มิ
ปั
ญญาทาง
วั
ฒนธรรม”
กระทรวงวั
ฒนธรรมจั
ดพิ
มพ์
หนั
งสื
มรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม
 เมื่
อปี
พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ปี
 พ.ศ. ๒๕๕๓ ส่
มอบให้
แก่
หน่
วยงานที่
เกี่
ยวข้
องและห้
อง
สมุ
ดทั่
วประเทศ  นอกจากนี้
ข้
อมู
ลมรดก
ภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม  รายชื่
อมรดก
ภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมของชาติ
  เกณฑ์
การขึ้
นทะเบี
ยน  ข้
อมู
ลข่
าวสารต่
าง ๆ
สามารถสื
บค้
นได้
ที่
  
ichthailand หรื
อ เฟสบุ
ก “มรดกภู
มิ
- 
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม”
วี
ดิ
ทั
ศน์
 “มรดกภู
มิ
ปั
ญญา” 
มี
สารคดี
ชุ
ด “บั
นทึ
กวั
ฒนธรรม”
กล่
าวถึ
งมรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม
รวม ๓๐ ตอน อาทิ
 หนั
งใหญ่
 เครื่
อง
จั
กสานย่
านลิ
เภา ต�
ำนานพระแก้
วมรกต
มวยไทย ฤๅษี
ดั
ดตน ฯลฯ  ติ
ดต่
อขอรั
ได้
ที่
 กลุ
มปกป้
องคุ
มครองมรดกภู
มิ
ปั
ญญา 
ส�
ำนั
กมรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม 
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม เลขที่
 ๑๔ ถนน
เที
ยมร่
วมมิ
ตร ห้
วยขวาง กรุ
งเทพฯ
๑๐๓๑๐ โทร. ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ ต่
๑๓๑๒-๑๓๑๔
กรณี
ยู
เนสโกประกาศรั
บรอง Royal
ballet of Cambodia และ Sbek
Thom, Khmer shadow theatre
ของกั
มพู
ชา ที่
คล้
ายกั
บ “โขน” และ
“หนั
งใหญ่
” ของไทย ในบั
ญชี
รายการ
ตั
วแทนมรดกทางวั
ฒนธรรมที่
จั
บต้
อง
ไม่
ได้
ของมนุ
ษยชาติ
การประกาศบั
ญชี
รายการตั
วแทน
มรดกทางวั
ฒนธรรมที่
จั
บต้
องไม่
ได้
ของ
มนุ
ษยชาติ
 ตามที่
ก�
ำหนดในอนุ
สั
ญญาฯ
ไม่
ได้
เป็
นการประกาศความเป็
นลิ
ขสิ
ทธิ์
หรื
อการเป็
นเจ้
าของแต่
เพี
ยงผู
เดี
ยว
วั
ฒนธรรมของไทยกั
บเขมรมี
ความคล้
าย
กั
น แต่
ก็
ยั
งมี
ลั
กษณะเฉพาะแยกกั
น  โดย
ในกรณี
ของ Royal ballet of Cambodia 
และ Sbek Thom, Khmer shadow 
theatre ของกั
มพู
ชา ได้
รั
บการประกาศเป็
น 
ผลงานชิ้
นเอกมรดกวั
ฒนธรรมมุ
ขปาฐะ
หรื
อจั
บต้
องไม่
ได้
  ก่
อนที่
อนุ
สั
ญญาจะมี
ผลใช้
บั
งคั
บ ซึ่
งต่
อมายู
เนสโกได้
น�
ำมา
ประกาศอยู
ในบั
ญชี
รายการตั
วแทนฯ ใน 
ปี
พ.ศ. ๒๕๕๑ พร้
อมกั
บรายการจาก
ประเทศต่
าง ๆ รวมทั้
งสิ้
น ๙๐ รายการ
ทั้
งนี้
หากประเทศไทยเข้
าเป็
นภาคี
อนุ
สั
ญญาฯ ก็
สามารถเสนอ “โขน” และ 
“หนั
งใหญ่
” ขอขึ้
นบั
ญชี
รายการตั
วแทน
มรดกทางวั
ฒนธรรมที่
จั
บต้
องไม่
ได้
ของ
มนุ
ษยชาติ
ได้
เช่
นกั
มรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมมี
เจ็
สาขา
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรมได้
จ�
ำแนก
มรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมออกเป็
น 
เจ็
ดสาขา คื
อ ๑. ภาษา  ๒. วรรณกรรม 
พื้
นบ้
าน  ๓. ศิ
ลปะการแสดง  ๔. แนว 
ทางปฏิ
บั
ติ
ทางสั
งคม พิ
ธี
กรรมและงาน 
เทศกาล  ๕. งานช่
างฝี
มื
อดั้
งเดิ
ม  ๖. ความรู
และแนวปฏิ
บั
ติ
เกี่
ยวกั
บธรรมชาติ
และ
จั
กรวาล และ  ๗. กี
ฬาภู
มิ
ปั
ญญาไทย
ไทยมี
 “มรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม”
๘๐ รายการ
กระทรวงวั
ฒนธรรมประกาศขึ้
ทะเบี
ยนมรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม
ของชาติ
ไว้
 ๘๐ รายการ (เริ่
มปี
 พ.ศ.
๒๕๕๒ มี
 ๒๕ รายการ ปี
ต่
อ ๆ มาคื
อ 
๒๕ และ ๓๐ รายการตามล�
ำดั
บ) และ 
จะประกาศขึ้
นทะเบี
ยนมรดกภู
มิ
ปั
ญญา
ทางวั
ฒนธรรมของชาติ
 ประจ�
ำปี
 พ.ศ.
๒๕๕๕ ในเดื
อนสิ
งหาคมนี้
การปกป้
องคุ
มครองมรดกภู
มิ
ปั
ญญา
ทางวั
ฒนธรรมท�
ำได้
อย่
างไร
กระบวนการปกป้
องคุ
มครองมรดก
ภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมจะต้
องให้
ชุ
มชน
กลุ
มคน หรื
อปั
จเจกบุ
คคล ซึ่
งถื
อครอง
หรื
อที่
มี
ส่
วนเกี่
ยวข้
องทั้
งทางตรงและทาง
อ้
อมเข้
ามามี
ส่
วนร่
วมด�
ำเนิ
นการ ตั้
งแต่
การจ�
ำแนก การบั
นทึ
กหลั
กฐาน การวิ
จั
การสนั
บสนุ
นส่
งเสริ
มให้
มี
การสื
บสาน 
การถ่
ายทอด การอนุ
รั
กษ์
 และการ
สร ้
างสรรค ์
อย ่
างยั่
งยื
นตามสภาพ 
แวดล้
อมที่
เหมาะสม
กรกฎาคม-กั
นยายน
๒๕๕๕
69
1...,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,...124