กรกฎาคม-กั
นยายน
๒๕๕๕
67
นี่
คื
อการเปลี่
ยนแปลงที่
ผั
ดไทยเผชิ
ญมาซึ่
งก็
ไม่
เสี
ยหาย
มากนั
ก  แต่
สิ่
งที่
น่
าเป็
นห่
วงคื
อสถานการณ์
ของผั
ดไทยตอนนี้
ที่
คนขายลดความประณี
ตลง ทั้
งในขั้
นการเตรี
ยมการและใน
ขั้
นตอนผั
ด เช่
น ไม่
คั่
วถั่
วลิ
สง กุ
งแห้
ง หั
วไช้
โป๊
ว เต้
าหู
ก่
อน
แล้
วใส่
เส้
น ใส่
น�้
ำปรุ
งรส  แต่
ใส่
เครื่
องลงไปผั
ดพอให้
ได้
ชื่
อว่
ใส่
เท่
านั้
น ซ�้
ำร้
ายบางร้
านท�
ำร้
ายผั
ดไทยโดยไม่
ใส่
เครื่
อง 
เหล่
านี้
เลย ใส่
แค่
กุ
งแห้
งตั
วเล็
ก อั
นมี
คุ
ณสมบั
ติ
ที่
ไม่
ต้
อง 
กลั
วบู
ดเน่
าแบบเครื่
องปรุ
งตั
วอื่
น ๆ นอกจากนี้
ก็
ยั
งจงใจลื
น�้
ำปรุ
งรสจากน�้
ำมะขามเปี
ยก เพราะไม่
ขยั
นพอที่
จะเคี่
ยว 
ให้
ได้
สามรส  สิ่
งสุ
ดท้
ายที่
ขอย�้
ำคื
อผั
กสดที่
แกล้
มผั
ดไทย
อยากให้
หลากหลายเหมื
อนแต่
ก่
อน อย่
างน้
อยก็
ควรมี
ใบกุ
ยช่
าย  ส่
วนหั
วปลี
นั้
นหายไปจากหาบก๋
วยเตี๋
ยวผั
ดไทย
หลายเจ้
าแล้
ว เข้
าใจว่
าเพราะหั
วปลี
ที่
ผ่
าแล้
วมั
กจะด�
ำคล�้
ไม่
น่
ากิ
น และผู
บริ
โภคสมั
ยนี้
ก็
อาจกิ
นกั
นไม่
เป็
นเสี
ยแล้
ว 
ก็
เลยเลิ
กรากั
นไปเสี
คุ
ณค่
าทางโภชนาการของก๋
วยเตี๋
ยวผั
ดไทยนั้
น เรา
สามารถยื
ดอกบอกชาวโลกได้
เลยว่
าครบอาหารห้
าหมู
ทั้
คาร์
โบไฮเดรต ไขมั
น โปรตี
น เกลื
อแร่
 วิ
ตามิ
น และแถม 
ใยอาหาร (dietary fiber) ด้
วย
1...,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,...124