กรกฎาคม-กั
นยายน
๒๕๕๕
65
เป็
นเครื่
องปรุ
งหลั
ก ความเปรี้
ยวจี๊
ดและกลิ่
นเฉพาะตั
วที่
แสน
จะคลาสสิ
ก ชนิ
ดที่
ท�
ำให้
คนไทยต้
องกลื
นน�้
ำลายเอื๊
อกเวลา
ได้
กลิ่
นมะขามเปี
ยก 
ความเปรี้
ยวส�
ำหรั
บผั
ดไทยยั
งมี
อี
กหลากรู
ปแบบ ไม่
ว่
จากเนื้
อมะนาวฉ�่
ำน�้
ำสี
เขี
ยวอ่
อนตั
ดกั
บเขี
ยวเข้
มของเปลื
อก
ที่
แค่
เห็
นชิ้
นมะนาวฝานวางข้
างผั
ดไทยที
ไร ความอยากกิ
จะวิ่
งตามมาทั
นที
นอกจากนี้
ยั
งมี
รสเปรี้
ยวจากพื
ชผลไม้
หลายอย่
างของ
ไทยที่
เอามาซอย เช่
น ตะลิ
งปลิ
ง มะดั
น มะม่
วงดิ
บ หรื
มะเฟื
อง เป็
นต้
น  เรี
ยกว่
าถ้
ามะนาวแพงก็
ใช้
 “ตั
วช่
วย” พวก
นี้
ได้
เลย  หากจะบรรยายถึ
งความเปรี้
ยวของผั
ดไทยย่
อม
สามารถจาระไนได้
ถึ
งสองอารมณ์
  อารมณ์
หนึ่
งคื
อแบบ
เปรี้
ยวจี๊
ดทั
นที
 อั
นเกิ
ดจากการเคี้
ยวแกล้
มกั
บตั
วอาหาร  และ
เปรี้
ยวกลมกล่
อมที่
เรี
ยกว่
าเปรี้
ยวซึ
มลึ
ก อั
นเป็
นรสชาติ
ที่
นอน
รออยู่
แล้
วในเส้
นที่
เคลื
อบน�้
ำมะขามเปี
ยกปรุ
งรส 
เรื่
องราวของผั
ดไทยยั
งมี
ให้
คิ
ดต่
อไปได้
อี
กมากมาย 
มี
เรื่
องน่
าคิ
ดว่
าก๋
วยเตี๋
ยวในบ้
านอื่
นเมื
องอื่
นที่
เป็
อาณานิ
คมทางวั
ฒนธรรมจี
น เช่
น ฮ่
องกง สิ
งคโปร์
 ไต้
หวั
ฯลฯ ไม่
เห็
นเขาค่
อยใส่
ถั่
วงอกกั
น โดยเฉพาะที่
เมื
องจี
น 
เจ้
าต�
ำรั
บก๋
วยเตี๋
ยว  แต่
ถั่
วงอกจะเป็
นสิ่
งที่
ขาดไม่
ได้
โดย 
เด็
ดขาดส�
ำหรั
บก๋
วยเตี๋
ยวในเมื
องไทย ไม่
ว่
าแบบลวกหรื
อผั
โดยเฉพาะผั
ดไทยที่
มี
ถั่
วงอกเข้
าไปร่
วมวงด้
วยทั้
งแบบผั
ดสุ
คลุ
กกั
บเส้
น และกิ
นดิ
บเป็
นผั
กแกล้
ม พร้
อมกั
บใบกุ
ยช่
าย 
ซึ่
งก็
มาในอาการเดี
ยวกั
น คื
อทั้
งกิ
นสุ
กและดิ
บ แต่
ผั
ดไทย
แบบโบราณจริ
ง ๆ นั้
นต้
องแกล้
มด้
วยดอกกล้
วยหรื
อหั
วปลี
ที่
ขาวสะอาดน่
ากิ
นจากการบี
บน�้
ำมะนาวใส่
เล็
กน้
อย 
นอกจากนั้
นก็
อาจมี
ผั
กแว่
นหรื
อใบบั
วบกสด ๆ น่
าเสี
ยดาย 
ที่
ผั
กสดแกล้
มผั
ดไทยทุ
กวั
นนี้
มี
แต่
ถั่
วงอกเป็
นส่
วนใหญ่
สรุ
ปว่
าอาจต้
องช่
วยกั
นเรี
ยกหาหั
วปลี
 กุ
ยช่
าย ใบบั
วบกกั
น 
ให้
มาก ๆ หน่
อย
เมื่
อผู
เขี
ยนยั
งเป็
นเด็
กตั
วเล็
ก จ�
ำได้
แม่
นย�
ำว่
าหากใคร
จะกิ
นผั
ดไทยใส่
ไข่
มั
กจะถื
อไข่
ไปเอง อั
นที่
จริ
งที่
ร้
านเขาก็
มี
แต่
เห็
นผู
ใหญ่
ท่
านว่
าประหยั
ดกว่
า สมั
ยนั้
นนิ
ยมไข่
เป็
มากกว่
าไข่
ไก่
อย่
างเดี๋
ยวนี้
  เวลาจะตอกไข่
ใส่
ลงไป แม่
ค้
าจะ
ต้
องเอาตะหลิ
วแหวก ๆ เส้
นในกระทะเพื่
อใส่
น�้
ำมั
นหมู
นิ
หน่
อยก่
อน ภายหลั
งเมื่
อทุ
กบ้
านในละแวกเอาไข่
มาเองกั
หมด  บรรดาแม่
ค้
าผั
ดไทยจึ
ง “แก้
เผ็
ด” ด้
วยการประกาศ
ข้
อแม้
เป็
นบทเฉพาะกาล ว่
าแม้
นหากใครเอาไข่
มาใส่
เอง จะ
ต้
องจ่
ายค่
าน�้
ำมั
นหมู
เพิ่
มต่
างหากด้
วย  
อั
นที่
จริ
งการใส่
ไข่
ในอาหารนั้
นไม่
ทราบว่
ามี
ที่
มาอย่
างไร
และจะเกี่
ยวกั
บวั
ฒนธรรมฝรั่
งหรื
อเปล่
าก็
ไม่
ทราบ แต่
เคย 
อ่
านพบค�
ำกล่
าวยุ
คโบราณที่
ว่
า “เจ้
านายวั
งหน้
าหลนปลาร้
ใส่
ไข่
 เจ้
านายวั
งหลวงเป็
นพ่
อพวงมาลั
ย” นั
ยส�
ำคั
ญของ 
ค�
ำพู
ดนี้
ดู
ออกจะล้
อเลี
ยนอยู
ในที
 ว่
าท�
ำอะไรก็
ใส่
ไข่
จนเปรอะ 
ไปหมด แม้
กระทั่
งหลนปลาร้
า  คนที่
ศึ
กษาประวั
ติ
ศาสตร์
ยุ
ครั
ตนโกสิ
นทร์
คงพอเดาถึ
งที่
มาได้
ว่
าท�
ำไมจึ
งเกิ
ดค�
ำพู
ดนี้
เอาเป็
นว่
าการที่
ไข่
เข้
ามาเกี่
ยวข้
องกั
บผั
ดไทยท�
ำให้
เกิ
วั
ฒนธรรมผั
ดไทยสองรู
ปแบบ คื
อผั
ดไทยคลุ
กไข่
 กั
บผั
ดไทย
ห่
อไข่
 ที่
อย่
างหลั
งก็
ต้
องเกิ
ดที
หลั
ง และคงท�
ำเพื่
อตกแต่
งให้
สวยงามดู
เป็
นของโชว์
 หรื
ออาหารของนั
กท่
องเที่
ยวต่
างถิ่
จนนิ
ยมแพร่
หลายมาถึ
งคนไทยกั
นเอง  
โขลกพริ
กแห้
ง หอมแดง กระเที
ยม ข่
า ให้
ละเอี
ยด  
ตั้
งกระทะใส่
น�้
ำมั
นหมู
 ๒ ช้
อนโต๊
ะ ใส่
เครื่
องที่
โขลก
ผั
ดให้
หอม ใส่
ปู
ม้
าที่
สั
บสี่
หรื
อสองตามขนาดตั
ว  
หมู
สามชั้
นหั่
นชิ้
นเล็
ก ลงผั
ดต่
อ ปรุ
งรสด้
วยน�้
ำมะขามเปี
ยก 
น�้
ำตาลอ้
อย หรื
อน�้
ำตาลโตนด หรื
อน�้
ำตาลมะพร้
าว 
น�้
ำปลาดี
 หากข้
นไปให้
เติ
มน�้
ำสะอาดได้
 เคี่
ยวให้
เดื
อดเบาๆ 
สั
กครึ่
งชั่
วโมง  ใส่
เส้
นจั
นท์
ลงไปผั
ดคลุ
กเคล้
าจนเครื่
องซึ
มเข้
าเส้
เป็
นสี
น�้
ำตาลสวยและอ่
อนนุ่
มดี
 ก็
ขยุ้
มถั่
วงอกเด็
ดหาง กุ
ยช่
าย
ตั
ดท่
อนสั้
นสั
กนิ้
วครึ่
ง ขยั
บตะหลิ
วอี
กนิ
ดหน่
อย
พอคลุ
กเคล้
าทั่
วกั
นแล้
วยกลงเลยเพื่
อมิ
ให้
ถั่
วงอก
กั
บกุ
ยช่
ายเกิ
ดอาการสลดเกิ
นไปนั
ก 
มั
กผั
ดที
ละมากๆ เพื่
อเลี้
ยงคน
เส้
นจั
นท์
ผั
ดแบบ
ระยอง
1...,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66 68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,...124