62
วั
ฒนธ รม
นอกจากนี้
ยั
งมี
ผั
ดหมี่
โคราช นี่
อาจจะเป็
นการยั
กย้
าย 
มาเป็
นก๋
วยเตี๋
ยวผั
ดแห้
ง ๆ ที่
คลุ
กเบ็
ดเสร็
จในตั
ว จึ
งเกิ
ก๋
วยเตี๋
ยวผั
ดไทยขึ้
น ข้
อสั
นนิ
ษฐานนี้
ดู
จะมี
ร่
องรอยน่
าคิ
ด 
ไม่
เช่
นนั้
นค�
ำว่
า “ไทย” คงไม่
ได้
รั
บเกี
ยรติ
เข้
าไปอยู
ในชื่
อเรี
ยก
หากพิ
นิ
จมาที่
เครื่
องปรุ
ง จะเห็
น “ตั
วร่
วม”  คื
อกุ
งแห้
และถั่
วงอก ที่
อยู
ได้
ทั้
งในก๋
วยเตี๋
ยวผั
ดและก๋
วยเตี๋
ยวน�้
ำ 
แบบดั้
งเดิ
ม  ในหนั
งสื
สี
แผ่
นดิ
 เช่
นกั
น เมื่
อประไพมาถาม
แม่
พลอยว่
า ก๋
วยเตี๋
ยวเขาท�
ำกั
นอย่
างไร ใส่
อะไรบ้
าง พลอย
ก็
ตอบเพลิ
ดเพลิ
นไปโดยอั
ตโนมั
ติ
ว่
า “ก็
ใส่
เส้
นก๋
วยเตี๋
ยวลวก
น�้
ำต้
มกระดู
กหมู
 เนื้
อหมู
 ถั่
วงอก กุ้
งแห้
ง ใบหอม”  
ผั
ดไทยจึ
งมี
สาระหลายอย่
างที่
เราคนไทยควรต้
องใส่
ใจ
เรี
ยนรู
 เพราะนี่
คื
อความ “ลงตั
วทางอาหาร” อี
กต�
ำรั
บหนึ่
ง 
ที่
เราควรภาคภู
มิ
ใจอย่
างมี
ความรู้
 คื
อภู
มิ
ใจแบบซึ
มลึ
กไม่
ใช่
แบบผิ
วเผิ
น   
ความลงตั
วนี้
ขึ้
นอยู
กั
บเหตุ
ปั
จจั
ยส�
ำคั
ญหลายอย่
าง เช่
การที่
บ้
านเมื
องเรามี
ความหลากหลายทางวั
ฒนธรรมสู
ง 
มี
วั
ตถุ
ดิ
บคุ
ณภาพดี
หลากชนิ
ด และอุ
ดมสมบู
รณ์
 มี
ความ 
ช่
างคิ
ดช่
างดั
ดแปลง 
ลั
กษณะเด่
นของก๋
วยเตี๋
ยวผั
ดไทยมี
สองประการ คื
กลมกล่
อมไปด้
วยสามรส เปรี้
ยว-เค็
ม-หวาน และความ
ประณี
ตในการตระเตรี
ยมเครื่
องปรุ
ง สิ่
งส�
ำคั
ญคื
อการเรี
ยนรู
ที่
จะลองผิ
ดลองถู
กจนเกิ
ดความกลมกล่
อมอย่
างมหั
ศจรรย์
ในรสชาติ
และคุ
ณค่
าทางอาหารอย่
างเป็
นดุ
ลยภาพ เรี
ยกว่
เจริ
ญปาก เจริ
ญตา เจริ
ญใจกั
นที
เดี
ยว   
เคล็
ดลั
บของการท�
ำผั
ดไทยให้
อร่
อยเริ่
มที่
น�้
ำเคี่
ยวปรุ
สามรส เปรี้
ยวจากน�้
ำมะขามเปี
ยก เค็
มจากน�้
ำปลารสดี
โดย
อย่
าให้
เค็
มจั
ดนั
ก (เพราะเวลาผั
ดจะยั
งได้
รสเค็
มจากหั
ว 
ไช้
โป๊
และกุ
งแห้
งตั
วเล็
กอี
ก) น�้
ำตาลพื้
นบ้
านโบราณของไทย
ที่
ได้
จากมะพร้
าว โตนด (ตาล) หรื
อน�้
ำอ้
อย   
การเคี่
ยวน�้
ำปรุ
งรสจนกลมกล่
อมได้
ที่
ดี
ในลั
กษณะนี้
สะท้
อนภาพสั
งคมโบราณที่
ใช้
เวลาเนิ่
นนานในการวางแผน
ถื
อว่
าเป็
นการเตรี
ยมการล่
วงหน้
า  
อี
กประการหนึ่
ง การท�
ำผั
ดไทยที่
ดี
ยั
งต้
องให้
ความส�
ำคั
แก่
การหั่
น (หั
วไช้
โป๊
ว)  ซอย (เต้
าหู
)  คั่
ว โขลก (ถั่
วลิ
สงและ 
พริ
กขี้
หนู
แห้
ง) เรี
ยกว่
าไม่
ต้
องหวงเวลาในการเตรี
ยมการเลย
แต่
ใช้
เวลาปรุ
ง (ผั
ด) ไม่
นาน  
ผั
ดไทยยั
งมี
ลั
กษณะที่
ไม่
สิ้
นเปลื
องค่
าวั
ตถุ
ดิ
บมาก คื
ไม่
ใช้
เนื้
อสั
ตว์
มากเหมื
อนอาหารชนิ
ดอื่
น แต่
ถ้
าจะให้
ดู
ฟู
ฟ่
ขึ้
นมาอี
ก ก็
ต้
องเป็
นสู
ตรคนชายทะเลฝั
งตะวั
นออก ที่
ใช้
ปู
ม้
สั
บชิ้
นพอเหมาะ เคี่
ยวกั
บหมู
สามชั้
นหั่
นชิ้
นเล็
ก ๆ ที่
เขา 
เรี
ยกว่
า “น�้
ำโล้
” (น�้
ำพะโล้
) แต่
ผั
ดไทยสู
ตรนี้
ดู
จะไม่
เน้
เครื่
องเคราหลากหลายแบบผั
ดไทยภาคกลางทั่
วไป  
จะเห็
นได้
ว่
าผั
ดไทยดั้
งเดิ
มนั้
นต้
องลงทุ
นแรงงานและ
เวลา ทั้
งต้
องอดทนตระเตรี
ยมเครื่
องด้
วยความประณี
ต 
ตั
วเอกของฉากนี้
คื
อมะขามเปี
ยกที่
คั้
นเอาน�้
ำข้
น ๆ มา
ปรุ
งแต่
งรส  ในซี
รี
ส์
เกาหลี
ชื่
อดั
แดจั
งกึ
  พู
ดถึ
งน�้
ำปรุ
งรส
ที่
คนเกาหลี
โบราณให้
ความส�
ำคั
ญมาก ถึ
งกั
บต้
องหมั
กใส่
โอ่
งใหญ่
ๆ ตั้
งเรี
ยงรายไว้
  ท�
ำให้
นึ
กถึ
งน�้
ำมะขามเปี
ยกของเรา 
โดยอั
ตโนมั
ติ
  อาหารสามรสแบบไทย ๆ ต้
องมี
มะขามเปี
ยก 
เจี
ยวน�้
ำมั
นหมู
แล้
วเก็
บกากหมู
ชิ้
นเล็
กที่
กรอบๆ ไว้
ด้
วย
ตั
กน�้
ำมั
นขึ้
นให้
เหลื
อติ
ดกระทะสั
กช้
อนโต๊
ะครึ่
ง โขลกพริ
กแห้
งและ
หอมแดงหั
วเล็
กให้
พอหยาบๆ ตั
กใส่
กระทะ เจี
ยวให้
หอม แล้
วใส่
กุ้
งแห้
งตั
วเล็
ก หั่
นเต้
าหู้
เหลื
อง หั
วไช้
โป๊
ว เป็
นชิ้
นลู
กเต๋
าเล็
กๆ
ถั่
วลิ
สงคั่
วต�
ำหยาบ ผั
ดให้
หอม (ถั่
วลิ
สงนี่
จะแยกใส่
ข้
างจานก็
ได้
ที่
ส�
ำคั
ญคื
อต้
องคั่
วก่
อนจึ
งต�
ำหยาบ) ใส่
เส้
นเล็
กที่
แช่
น�้
ำพอนิ่
ม 
แล้
วเติ
มน�้
ำปรุ
งผั
ดไทย (ที่
เคี่
ยวน�้
ำมะขามเปี
ยก น�้
ำตาลโตนด 
และน�้
ำปลาให้
ได้
สามรส) ลงไปคลุ
กเคล้
า จนเส้
นกระจายติ
ดเครื่
องปรุ
งดี
เอาตะหลิ
วแหวกเส้
นให้
เห็
นก้
นกระทะ แล้
วหยอดน�้
ำมั
นหมู
ลงไปเกื
อบ
๑ ช้
อนโต๊
ะ ก่
อนจะตอกไข่
ตามลงไป ใช้
แง่
งตะหลิ
วเขี่
ยให้
ไข่
แดงแตก
เล็
กน้
อยก่
อนกลบเส้
นทั
บลงไป ใส่
ใบกุ
ยช่
ายตั
ดท่
อนสั้
น ถั่
วงอกเด็
ดหาง 
ใครชอบกากหมู
ก็
ใส่
ลงไปนิ
ดหน่
อย  ผั
ดอี
กสองที
ก็
ตั
กขึ้
น 
หรื
อเอากากหมู
มาวางกองข้
างเส้
นเวลาจะเสิ
ร์
ฟก็
ได้
(นิ
ดหน่
อยพอ เพื่
อรั
กษาสุ
ขภาพให้
กิ
นผั
ดไทยกั
นไปนานๆ)
ผั
ดไทย
สู
ตรภาคกลาง
ดั้
งเดิ
1...,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,...124