กรกฎาคม-กั
นยายน
๒๕๕๕
59
แล้
วจึ
งเปิ
ดขายให้
กั
บพ่
อค้
าที่
มารั
บซื้
อ  หากวั
นนี้
ข้
าวที่
เคย
ผลิ
ตปี
ละครั้
งตามฤดู
กาล ก็
สามารถท�
ำนาปรั
ง ผลิ
ตได้
ถึ
สามสี่
ครั้
งในรอบปี
 อาศั
ยชลประทานหลวงที่
แจกจ่
ายไปตาม
ผื
นนาต่
าง ๆ ทั้
งการเกี่
ยวข้
าวก็
หาใช่
แรงคนลงแขกอี
กต่
อไป
แต่
ใช้
รถเกี่
ยว ตากแห้
งในท้
องนา สี
ด้
วยรถสี
ข้
าว ณ ตรง 
นั้
นเอง ไม่
ต้
องขนข้
าวเข้
าลานเข้
ายุ
งให้
เสี
ยเวลาอี
กต่
อไป
พ่
อค้
าตี
ราคาซื้
อขายกั
นในทุ
งนั้
นเลย ประเพณี
พิ
ธี
กรรมอั
น 
เกี่
ยวเนื่
องจากการท�
ำนาจึ
งแปรเปลี่
ยนไปพร้
อมกั
บการใช้
เทคโนโลยี
และเครื่
องมื
อการเกษตรที่
ทั
นสมั
ย รวมถึ
ง 
จิ
ตวิ
ญญาณที่
เคยพึ่
งพาอ่
อนน้
อมต่
อธรรมชาติ
ก็
เบาบาง 
จนสู
ญหายไปจากชาวนาไทยในบางถิ่
นที่
วั
นนี้
รู
ปแบบพิ
ธี
กรรมส่
วนใหญ่
ปรั
บเปลี่
ยนให้
ย่
นย่
อ 
หรื
อรวบรั
ดมากขึ้
น และมั
กอยู
ในรู
ปแบบของการบนบาน
บอกกล่
าวมากกว่
าจะประกอบพิ
ธี
กรรม ท้
องถิ่
นภาคกลาง
เรื่
องขวั
ญลานขวั
ญยุ
งแทบไม่
ได้
ท�
ำแล้
ว แต่
ยั
งมี
ความเชื่
อใน
แม่
โพสพอยู
 จึ
งประกอบพิ
ธี
ท�
ำขวั
ญแม่
โพสพร่
วมกั
บผ้
าป่
ข้
าวเปลื
อกแทน บางชุ
มชนที่
เคยเป็
นแหล่
งปลู
กข้
าวในอดี
ตก็
จั
ดพิ
ธี
ท�
ำขวั
ญแม่
โพสพร่
วมกั
บงานประจ�
ำปี
ของวั
ด เช่
น วั
ศิ
ริ
วั
ฒนาราม แขวงบางพรม ตลิ่
งชั
น จั
ดพิ
ธี
ขึ้
นในอาทิ
ตย์
แรกของเดื
อนมี
นาคมทุ
กปี
 และมี
ไม่
น้
อยที่
จั
ดขึ้
นเป็
นงาน
แสดงหรื
อการสาธิ
ต เพื่
อการอนุ
รั
กษ์
และท่
องเที่
ยว เช่
น 
วั
นขึ้
น ๓ ค�่
ำ เดื
อน ๓ จั
งหวั
ดพิ
จิ
ตร จั
ดพิ
ธี
เรี
ยกขวั
ญข้
าว
ฟื
นฟู
ประเพณี
บู
ชาแม่
โพสพที่
วั
ดวั
งกรด ต�
ำบลบางกรด
อ�
ำเภอบางมู
ลนาก  หมู
บ้
านควายไทย ต�
ำบลวั
งน�้
ำซั
บ 
อ�
ำเภอศรี
ประจั
นต์
 จั
งหวั
ดสุ
พรรณบุ
รี
 จั
ดสาธิ
ตท�
ำพิ
ธี
ขวั
ญข้
าวของภาคกลางเป็
นประจ�
ำทุ
กวั
ภายใต้
พิ
ธี
ท�
ำขวั
ญข้
าวที่
ชาวนาไทยท�
ำขึ้
น ไม่
เพี
ยง 
เอาอกเอาใจแม่
ข้
าว แต่
ยั
งเป็
นการปลอบประโลมใจผู
ปลู
ให้
มี
ความหวั
งว่
าจะได้
ผลผลิ
ตสมบู
รณ์
ตามที่
ต้
องการ...สู
ขวั
ญข้
าว จึ
งสู่
ขวั
ญชาวนาอี
กด้
วย 
อ้
างอิ
สุ
กั
ญญา สุ
จฉายา. “ท�
ำขวั
ญข้
าว”.
สารานุ
กรมวั
ฒนธรรมไทย ภาคกลาง 
เล่
ม ๖
 กรุ
งเทพฯ: มู
ลนิ
ธิ
สารานุ
กรมวั
ฒนธรรมไทย ธนาคาร 
ไทยพาณิ
ชย์
, ๒๕๔๒: ๒๕๖๑-๒๕๖๓.
สุ
ดารา สุ
จฉายา. “ชี
วิ
ตผั
นแปรที่
ทุ
งสาคลี
”. 
เพื
อความเข้
าใจในแผ่
นดิ
น 
อยุธยา
. กรุ
งเทพฯ: สารคดี
,  ๒๕๓๘.
อนุ
มานราชธน, พระยา.
ชี
วิ
ตชาวนา
. พิ
มพ์
เป็
นที่
ระลึ
กในงานฌาปนกิ
จศพ 
นางผิ
ว ชาติ
นั
นท์
 วั
นที่
 ๓๐ มี
นาคม ๒๔๙๑, กรมศิ
ลปากร.
วั
นนี้
รู
ปแบบพิ
ธี
กรรมส่
วนใหญ่
ปรั
บเปลี่
ยนให้
ย่
นย่
อ 
หรื
อรวบรั
ดมากขึ้
น และมั
กอยู่
ในรู
ปแบบของ 
การบนบานบอกกล่
าวมากกว่
าจะประกอบพิ
ธี
กรรม 
ท้
องถิ่
นภาคกลางเรื่
องขวั
ญลานขวั
ญยุ
งแทบไม่
ได้
ท�
ำแล้
ว 
แต่
ยั
งมี
ความเชื่
อในแม่
โพสพอยู่
 จึ
งประกอบพิ
ธี
ท�
ำขวั
แม่
โพสพร่
วมกั
บผ้
าป่
าข้
าวเปลื
อกแทน
<
น่
าสงสั
ยว่
าในยุ
คที่
การท�
ำนา
กลายเป็
นเกษตรอุ
ตสาหกรรม
พึ่
งพาเทคโนโลยี
และเครื่
องจั
กรกลการเกษตร 
จะยั
งมี
พื้
นที่
เหลื
อให้
แม่
โพสพบ้
างหรื
อไม่
?
1...,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,...124