กรกฎาคม-กั
นยายน
๒๕๕๕
61
ค�
ำว่
าผั
ดไทย หากเราไม่
ใช่
คนไทยก็
คงคิ
ดว่
าเป็
นอาหาร 
ชนิ
ดหนึ่
งที่
ไม่
ใช่
อาหารจานเดี
ยวแบบที่
เราคุ
นเคยในวั
นนี้
ค�
ำว่
าผั
ดไทยจึ
งมี
นั
ยส�
ำคั
ญที่
ย�้
ำถึ
งความเป็
นไทย ที่
คนไทย
สมั
ยหนึ่
งตั้
งใจจะให้
เป็
น มี
ความเป็
นไปได้
สู
งที่
เราใช้
ค�
ำว่
ก๋
วยเตี๋
ยวผั
ดไทยในสมั
ยเชื่
อผู
น�
ำชาติ
พ้
นภั
ยยุ
คจอมพล ป.
พิ
บู
ลสงคราม นายกรั
ฐมนตรี
ที่
มี
เรื่
องราวมากที่
สุ
ดคนหนึ่
ของประวั
ติ
ศาสตร์
ชาติ
ไทย
ในวรรณกรรมเรื่
อง
สี
แผ่
นดิ
 ของ พลตรี
ม.ร.ว. คึ
กฤทธิ์
ปราโมช พู
ดถึ
งเหตุ
การณ์
ในแผ่
นดิ
นที่
๔ เมื่
อคนไทยสมั
ยนั้
ถู
กบั
งคั
บให้
เกี่
ยวข้
องกั
บก๋
วยเตี๋
ยว ซึ่
งเป็
นเวลาเดี
ยวกั
บช่
วง
เกิ
ดสงครามโลกครั้
งที่
 ๒ ดั
งค�
ำพู
ดของพ่
อเพิ่
มที่
ว่
ารั
ฐบาล
ไทยยุ
คนั้
น “ชั
กชวนให้
ราษฎรกิ
นก๋
วยเตี๋
ยวกั
นให้
กลุ
มไปหมด”
หรื
อค�
ำพู
ดของตาอั้
นที่
ว่
า “เดี๋
ยวนี้
เขาสั่
งให้
ข้
าราชการขาย
ก๋
วยเตี๋
ยวทุ
กกรมกอง เป็
นการสนั
บสนุ
นนโยบายรั
ฐบาล” 
เหตุ
การณ์
ครั้
งนั้
น หลายคนบอกว่
าน่
าจะท�
ำให้
เกิ
ด 
“ก๋
วยเตี๋
ยวผั
ดไทย” ขึ้
นในวงการก๋
วยเตี๋
ยวเมื
องไทย  
ค�
ำว่
า “ก๋
วยเตี๋
ยว” นั้
นแน่
นอนว่
าเป็
นศั
พท์
ภาษาจี
น 
กลุ
มจี
นแต้
จิ๋
วที่
มี
ประชากรจี
นมากกว่
าจี
นทุ
กกลุ
มภาษาใน
เมื
องไทย   วั
ฒนธรรมอาหารประเภทก๋
วยเตี๋
ยวจึ
งเป็
นสิ่
งที่
คนจี
นน�
ำติ
ดตั
วมาจากบ้
านเมื
องของเขา เน้
นไปทางก๋
วยเตี๋
ยว
ใส่
น�้
ำซุ
ปร้
อน ๆ  แต่
คนไทยส่
วนใหญ่
อาจไม่
ค่
อยชอบ เพราะ
ร้
อนเกิ
นไป  ถ้
าจะชอบก็
คงต้
องเป็
นก๋
วยเตี๋
ยวน�้
ำประเภท
ขลุ
กขลิ
ก หรื
อไม่
ก็
เป็
นก๋
วยเตี๋
ยวแห้
งไปเลย
1...,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,...124