64
วั
ฒนธ รม
เส้
นเล็
น�้
ำมะขามเปี
ยก
ไข่
หั
วไช้
โป๊
เต้
าหู้
กุ้
งแห้
ง 
กุ้
งสด
ใบกุ
ยช่
าย
ถั่
วงอก
ถั่
วลิ
สงคั่
มี
อะไรใน
ผั
ดไทย
หนึ่
งห่
อ ?
1...,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65 67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,...124