กรกฎาคม-กั
นยายน
๒๕๕๕
119
๑๘.๐๐ น. การแสดงดนตรี
ไทย
โดยครู
อาวุ
โสแห่
งรั
ตนโกสิ
นทร์
เฉลิ
มพระเกี
ยรติ
สมเด็
จพระเทพรั
ตน-
ราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุ
มารี
เนื
องในโอกาสวั
นคล้
าย
วั
นพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ 
ณ หอประชุ
มใหญ่
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
การแสดงคอนเสิ
ร์
ต 
Dmitry Sitkovetsky เฉลิ
มพระเกี
ยรติ
สมเด็
จพระนางเจ้
าสิ
ริ
กิ
ติ
พระบรมราชิ
นี
นาถ 
เนื
องในโอกาสมหามงคล
เฉลิ
มพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 
ณ หอประชุ
มใหญ่
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๒, ๙
๑๔.๐๐ น. รายการนาฏกรรมสั
งคี
ต 
โขนชุ
ดศึ
กสุ
ริ
ยาภพ 
ณ โรงละครแห่
งชาติ
กรุ
งเทพมหานคร
จั
ดโดย กรมศิ
ลปากร
การแสดงคอนเสิ
ร์
ต 
The Best of Broadway 
เฉลิ
มพระเกี
ยรติ
สมเด็
จพระนางเจ้
าสิ
ริ
กิ
ติ
พระบรมราชิ
นี
นาถ 
เนื
องในโอกาสมหามงคล
เฉลิ
มพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 
ณ หอประชุ
มใหญ่
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๑๔.๐๐ น. การแสดงศิ
ลปากรคอนเสิ
ร์
ต 
ณ โรงละครแห่
งชาติ
กรุ
งเทพมหานคร
จั
ดโดย กรมศิ
ลปากร
๒๑
๑๗.๐๐ น. รายการหลากลี
ลานาฏะ-ดนตรี
ณ โรงละครแห่
งชาติ
กรุ
งเทพมหานคร
จั
ดโดย กรมศิ
ลปากร
สิ
งหาคม
๑๑
๑๔.๐๐ น. 
การแสดงศิ
ลปากรคอนเสิ
ร์
ต 
ณ โรงละครแห่
งชาติ
กรุ
งเทพมหานคร
จั
ดโดย กรมศิ
ลปากร
๑๒
๑๔.๐๐ น. การแสดงคอนเสิ
ร์
ดนตรี
คลาสสิ
กเฉลิ
มพระเกี
ยรติ
ณ หอประชุ
มเล็
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม  
และมู
ลนิ
ธิ
ส่
งเสริ
มดนตรี
สากลเยาวชน
๑๗
๑๗.๐๐ น. รายการธรรมะบั
นเทิ
ง 
ณ โรงละครแห่
งชาติ
กรุ
งเทพมหานคร
จั
ดโดย กรมศิ
ลปากร
๓๑
๑๗.๐๐ น. รายการศรี
สุ
ขนาฏกรรม  
ณ โรงละครแห่
งชาติ
กรุ
งเทพมหานคร
จั
ดโดย กรมศิ
ลปากร
กั
นยายน
1...,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120 122,123,124