เมษายน-มิ
ถุ
นายน
๒๕๕๕ 
75
สยามรั
 ว่
า “ผมไม่
เคยดู
หุ
นอะไรที
มี
ความประเสริ
ฐเช่
นเดี
ยวกั
บหุ
ของคุ
ณจั
กรพั
นธุ
ที
ได้
น�
ามาแสดงคราวนี
... หุ
นเรื
องนี
กิ
นเวลาถึ
ง ๓ 
ชั
วโมง แต่
เวลา ๓ ชั
วโมงนี
 ผมมิ
ได้
เห็
นว่
าเสี
ยเปล่
าไปเลย เพราะผม
ได้
รั
บความชื
นใจ ได้
รั
บความบั
นเทิ
งใจ และได้
รั
บการจรุ
งใจมากกว่
ครั้
งไหน ๆ ทั้
งหมดในระยะเวลาหลายสิ
บปี
ในชี
วิ
ตผมนี้
” 
ต่
อมาระหว่
างปี
 พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๔๐ จั
กรพั
นธุ
ยั
งได้
รั
หน้
าที
ให้
ดู
แลซ่
อมแซม “หุ
นวั
งหน้
า” หรื
อตั
วหุ
นไทยชุ
รามเกี
ยรติ
ของกรมพระราชวั
งบวรวิ
ไชยชาญในรั
ชกาลที
 ๕ จากเศษชิ
นส่
วนที
เก็
บง�
าอยู
ในห้
องคลั
งของพิ
พิ
ธภั
ณฑสถานแห่
งชาติ
 พระนคร  ตาม
ค�
าของผู
อนุ
รั
กษ์
 ซากหุ
นเหล่
านั
น “ดู
ไม่
ผิ
ดกั
บซากผู
โดยสารที
เรื
อบิ
ตก” จึ
ง “ไม่
เคยมี
ใครได้
เห็
น ไม่
เคยน�
าออกมาตั
งแสดงเพราะช�
ารุ
มาก”  สิ
งที
ต้
องกระท�
าคื
อหาหนทางน�
าเอาหั
วหุ
น ล�
าตั
ว แขนขาที
กระจั
ดกระจาย กลั
บมาประกอบให้
เป็
นตั
ว พร้
อมกั
บซ่
อมแซมสาย
ชั
กและเสื
อผ้
าที
ช�
ารุ
ดยั
บเยิ
นมาแต่
เดิ
ม กระทั
งกลายเป็
นชุ
ดหุ
วั
งหน้
าอั
นงดงามกว่
า ๑๐๐ ตั
ว จั
ดแสดง ณ พระที
นั
งทั
กษิ
ณาภิ
มุ
อยู่
ในบั
ดนี้
ย้
อนมากล่
าวถึ
งเรื
องจิ
ตรกรรม  ต้
องถื
อว่
าจั
กรพั
นธุ
เป็
นช่
าง
เขี
ยนมี
ชื
อเสี
ยงมากที
สุ
ดคนหนึ
งของบ้
านเมื
อง หลั
งจากผลงานระดั
ส่
งประกวดงานแสดงศิ
ลปกรรมแห่
งชาติ
ดั
งกล่
าวข้
างต้
นแล้
ว  สิ
งที
ท�
าให้
ชื
อของจั
กรพั
นธุ
เป็
นที
รู
จั
กกั
นอย่
างกว้
างขวาง คื
อภาพวาดแนว
ไทยประยุ
กต์
ซึ
งมี
จ�
านวนมหาศาล เขาเคยพู
ดถึ
งการวาดภาพของ
ตนเองไว้
ว่
า “รู้
สึ
กเราท�
าได้
เหมื
อนไก่
ออกไข่
ไง...ออกไข่
อยู่
เรื่
อย” 
ผู้
หญิ
งในภาพเขี
ยนของจั
กรพั
นธุ์
เป็
นที่
เลื่
องลื
อในความงดงาม
บอบบาง อ่
อนหวาน น่
าทะนุ
ถนอม ไม่
ว่
าจะเป็
นนางในวรรณคดี
หุ่
นชุ
สามก๊ก
 อั
นเลื่
องชื่
อในยุ
คทศวรรษ ๒๕๓๐ 
< พระพิ
ราพ (ซ้
าย) และพระพรต (ขวา)
หุ่
นหลวงสองในห้
าตั
วที่
จั
กรพั
นธุ์
และคณะซ่
อมแซมจนกลั
บมามี
สภาพสมบู
รณ์
อี
กครั้
1...,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76 78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,...124