เมษายน-มิ
ถุ
นายน
๒๕๕๕ 
77
นางละคร กิ
นรี
 หรื
อเทวนารี
  ภาพเหล่
านี
โดยมากจั
ดพิ
มพ์
จ�
าหน่
าย
เป็
น ส.ค.ส. ขององค์
กรการกุ
ศลในช่
วงปี
ใหม่
 และกลายเป็
นของ
สะสมของผู้
หลงใหลในงานประณี
ตศิ
ลป์
เขายั
งมี
ผลงานภาพเหมื
อนบุ
คคล (portrait) มากมาย  มี
ภาพ
วาดประกอบเรื
อง (illustration) วรรณคดี
ไทย เช่
นเรื
อง
อิ
เหนา
ที
เขี
ยนให้
แก่
ทางส�
านั
กพิ
มพ์
ไทยวั
ฒนาพานิ
ช ในยุ
คทศวรรษ ๒๕๑๐ 
และภาพประกอบนิ
ทานพื
นบ้
านพื
นเมื
องส�
าหรั
บวารสาร
เมื
องโบราณ
ในช่
วงทศวรรษ ๒๕๒๐ 
แม้
จนงานเขี
ยนภาพบนฝาผนั
งอุ
โบสถตามขนบของช่
างเขี
ยน
ไทยโบราณ จั
กรพั
นธุ
และบรรดาศิ
ษย์
ก็
ยั
งได้
ฝากผลงานไว้
ให้
เป็
ตั
วแทนของช่
างไทยยุ
ครั
ชกาลที
 ๙ ทั
งที
พระอุ
โบสถหลั
งใหม่
ของวั
ตรี
ทศเทพวรวิ
หาร กรุ
งเทพฯ และวั
ดเขาสุ
กิ
ม อ�
าเภอท่
าใหม่
 จั
งหวั
จั
นทบุ
รี
ผลงานที่
แพร่
หลายมากที่
สุ
ดของเขาคื
อภาพวาดนางละคร
จั
ดพิ
มพ์
เป็
นบั
ตรอวยพรปี
ใหม่
> จิ
ตรกรรมฝาผนั
งภาพเทพกั
ญญา (นางฟ้
า)
พระอุ
โบสถ วั
ดตรี
ทศเทพฯ
1...,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,...124