74
วั
ฒนธ รม
อนุ
รั
กษ์
ศิ
ลปวั
ฒนธรรม ดั
งจะเห็
นว่
าท่
านผู
นี
ได้
ส่
งเสริ
มการสร้
าง
และแสดงหุ
นกระบอกไทยให้
ประชาชนสนใจมากขึ
น เป็
นที
คาดหวั
ว่
าในช่
วงเวลาต่
อไปในชี
วิ
ต ท่
านคงจะเป็
นผู
ผลิ
ตผลงานศิ
ลปะให้
กั
บประเทศชาติ
ได้
มากยิ่
งขึ้
น”
ความใฝ่
ใจในเรื
องหุ
นไทยของจั
กรพั
นธุ
ยั
งต่
อเนื
องไปสู
การ
ตั
ดสิ
นใจรั
บหน้
าที
ซ่
อมหุ
นหลวงในปี
 พ.ศ. ๒๕๒๖  หุ
นหลวงเป็
หุ
นขนาดใหญ่
 สู
งเกื
อบ ๑ เมตร มี
สายใยอั
นซั
บซ้
อนส�
าหรั
บการ
ขยั
บเขยื
อนมื
อไม้
แขนขา ทว่
าต้
องกลายเป็
นเพี
ยงวั
ตถุ
จั
ดแสดงผุ
พั
ฝุ
นจั
บอยู
ในตู
ที
พิ
พิ
ธภั
ณฑสถานแห่
งชาติ
 พระนคร  ไม่
มี
ใครที
ยั
งมี
ชี
วิ
ตอยู
เคยชมมหรสพดึ
กด�
าบรรพ์
ชนิ
ดนี
  ยิ
งไปกว่
านั
นไม่
มี
ใครรู
จั
วิ
ธี
การชั
กเชิ
ดหุ
นหลวงอี
กต่
อไป  จั
กรพั
นธุ
และคณะต้
องใช้
เวลา
ใช้
ความอุ
ตสาหะ ค่
อย ๆ เรี
ยนรู
การท�
างานของกลไก พร้
อม ๆ
กั
บการสอดใส่
ชี
วิ
ตใหม่
ให้
แก่
หุ
นหลวง ผ่
านการบู
รณะตั
วหุ
นห้
าตั
และจั
ดสร้
างเสื
อผ้
าเครื
องประดั
บอย่
างประณี
ตจนแล้
วเสร็
จในปี
 พ.ศ. 
๒๕๒๙ ไล่
เลี
ยกั
บที
หุ
นไทย
 ผลงานค้
นคว้
าประวั
ติ
ศาสตร์
ของ
หุ่
นนานาชนิ
ดในเมื
องไทยของเขาตี
พิ
มพ์
ออกมาเป็
นรู
ปเล่
มหนั
งสื
หมุ
ดหมายส�
าคั
ญต่
อมาในวงการหุ
น คื
อการจั
ดแสดงหุ
กระบอก
สามก๊
 ตอนโจโฉแตกทั
พเรื
อ เมื
อปี
 พ.ศ. ๒๕๓๑  หุ
นชุ
นี
จั
กรพั
นธุ
สร้
างขึ
นใหม่
ทั
งหมดกว่
า ๑๐๐ ตั
ว พร้
อมกั
บสร้
างฉาก 
บรรจุ
เพลงที
จะใช้
ในเรื
อง รวมทั
งยั
งแต่
งบทร้
องและบทเจรจาขึ
นใหม่
ทั
งหมด  แม้
แสดงอยู
เพี
ยงชั
วระยะเวลาไม่
นาน ปรากฏว่
าประสบ
ความส�
าเร็
จอย่
างสู
ง ได้
รั
บเสี
ยงชื
นชมท่
วมท้
น ม.ร.ว. คึ
กฤทธิ
ปราโมช อดี
ตนายกรั
ฐมนตรี
และปราชญ์
คนส�
าคั
ญของเมื
องไทย 
บรรยายความรู
สึ
กหลั
งชม “โจโฉแตกทั
พเรื
อ” ไว้
ในหน้
าหนั
งสื
อพิ
มพ์
1...,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75 77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,...124