42
วั
ฒนธ รม
ศรี
ธนญชั
ยเอาชนะการ
แข่
งขั
นวาดภาพกั
บจิ
ตรกรต่
างชาติ
ด้
วยการใช้
มื
อจุ่
มหมึ
ก 
แล้
วกระโดดขึ้
นเอานิ้
วลากลงมาข้
างฝา 
ได้
เป็
นงู
ห้
าตั
วในคราวเดี
ยว
<
ในวงการบั
นเทิ
งไทย
ศรี
ธนญชั
ย 
ได้
รั
บการสร้
างเป็
นภาพยนตร์
และละครหลายครั
ง บุ
คคลที
เคยได้
รั
บบทศรี
ธนญชั
ยมี
อาทิ
ปั
ญญา 
นิ
รั
นดร์
กุ
ล (ละครโทรทั
ศน์
๒๕๒๑)  นิ
รุ
ตติ
 ศิ
ริ
จรรยา (ภาพยนตร์
๒๕๒๔)  สั
นติ
สุ
ข พรหมศิ
ริ
 (๒๕๓๘ ละครโทรทั
ศน์
 ดั
ดแปลงใน
ชื่
ศรีธนญชาย
) นอกจากนี้
ยั
งมี
ศรีธนญชัย
ฉบั
บการ์
ตู
นโทรทั
ศน์
ต่
อเนื่
องมาอี
กหลายสมั
ย 
ช่
วงหนึ
งหลั
กสู
ตรประถมศึ
กษา พุ
ทธศั
กราช ๒๕๒๑ เคย
บรรจุ
เรื
อง
ศรี
ธนญชั
ย 
ตอนไก่
ตั
วผู
ไว้
ในแบบเรี
ยนวิ
ชาภาษาไทย 
(ชุ
ดมานี
 มานะ) ชั
นประถมปี
ที
 ๓ เช่
นเดี
ยวกั
บการปรากฏเรื
อง
ธนั
ญชั
ยในแบบเรี
ยนกั
มพู
ชา ตามกรรมวิ
ธี
ศึ
กษาใหม่
พุ
ทธศั
กราช 
๒๕๓๙ - ๒๕๔๐ หลั
งจากนั
นเริ
มมี
ผู
ตั
งค�
าถามว่
าตั
วละครลั
กษณะ 
“ฉลาดแกมโกง” เช่
นนี
ควรได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
และเป็
นแบบ
อย่
างแก่
เยาวชนมากน้
อยเพี
ยงใด
อย่
างไรก็
ตามคุ
ณค่
าของนิ
ทาน
ศรี
ธนญชั
ก็
ยั
งเป็
นที
ยอมรั
กั
นว่
าเป็
นนิ
ทานคนเจ้
าปั
ญญาที
โดดเด่
น รู
จั
กแพร่
หลายทั
งใน
ประเทศไทยและประเทศเพื
อนบ้
าน แสดงถึ
งภู
มิ
ปั
ญญาในการแก้
ปั
ญหา การใช้
กลอุ
บาย และการใช้
ภาษาในลั
กษณะที
คาดไม่
ถึ
หรื
อพลิ
กความคาดหมาย สร้
างความขบขั
นสนุ
กสนานชวนติ
ดตาม
ในนิ
ทานพื
นบ้
านนั
นศรี
ธนญชั
ยมี
ทั
งคนรั
กและคนชั
ง ด้
วยว่
มี
แง่
มุ
มทั
งดี
และร้
าย นั
บเป็
นภาพสะท้
อนความเป็
นมนุ
ษย์
ในทุ
ยุ
คสมั
ยอย่
างแท้
จริ
อ้
างอิ
กั
ญญรั
ตน์
 เวชชศาสตร์
.
ศรี
ธนญชั
ยในอุ
ษาคเนย์
.
 บรรณาธิ
การ: ชาญวิ
ทย์
เกษตรศิ
ริ
, กาญจนี
 ละอองศรี
. กรุ
งเทพฯ: ส�
านั
กงานกองทุ
นสนั
บสนุ
น 
การวิ
จั
ย และมู
ลนิ
ธิ
โครงการต�
าราสั
งคมศาสตร์
และมนุ
ษยศาสตร์
, 
๒๕๔๑.
1...,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,...124