เมษายน-มิ
ถุ
นายน
๒๕๕๕ 
41
อี
กตอนหนึ่
งของเรื่
อง
ศรีธนญชัย
เมื่
อพระเจ้
าแผ่
นดิ
นท้
าให้
ศรี
ธนญชั
หลอกพระองค์
ลงสระให้
ได้
แต่
ศรี
ธนญชั
ยต่
อรองว่
ายากเกิ
นไป 
หลอกให้
พระองค์
ขึ้
นจากน�้
าง่
ายกว่
ชาวต่
างชาติ
ที
เข้
ามาท้
าพนั
น (เช่
น ชนไก่
 ชนหั
วล้
าน ด�
าน�้
า 
วาดรู
ปสั
ตว์
 ฯลฯ) 
บั
นปลายชี
วิ
ตของศรี
ธนญชั
ยมี
เรื
องเล่
าต่
างกั
นออกไป หลาย
ส�
านวนเล่
าไว้
แค่
ช่
วงเป็
นตลกหลวง (บ้
างว่
าต่
อมาบวชพระก็
มี
) แต่
ที
มั
กนิ
ยมกล่
าวถึ
งคื
อการเสี
ยรู
แก่
เณร (มี
ที
เชื
อกั
นว่
าเป็
นน้
องชาย
กลั
บชาติ
มาเกิ
ดเพื
อแก้
แค้
น) เมื
อครั
งร้
องขอเณรที
พายเรื
อผ่
านมา
ว่
า “พ่
อเณรเอ็
นดู
ข้
านี
 ข้
ามเรื
อสั
กที
 เอ็
นดู
โยมนี
เถิ
ดนา” เณรจึ
จอดเรื
อแล้
วเดิ
นข้
ามเรื
อไปมา จนศรี
ธนญชั
ยต้
องออกปากใหม่
ว่
ขอให้
เอาเรื
อมารั
บ เมื
อเณรถามว่
าจะขึ
นที
ไหน ศรี
ธนญชั
ยบอก
ว่
า “ตามใจ ที
ไหนก็
จอดเถิ
ดหนา” เณรจึ
งเที
ยบเรื
อตรงกอไผ่
ที
มี
หนามหนา ศรี
ธนญชั
ยเสี
ยรู
เณรต้
องใช้
เวลาบุ
กฝ่
ากอไผ่
อยู
เกื
อบ
ครึ
งวั
น จากนั
นศรี
ธนญชั
ยก็
เริ
มตรอมใจ “ด้
วยไม่
เคยแพ้
 แก่
ใคร
เลยนา ให้
ละอายหน้
าตา ใจมาทุ
กข์
ตรอม” ในที
สุ
ดจึ
งเกิ
ดล้
มป่
วย
จนสิ้
นชี
วิ
ตลง
ตั
วละครที่
มี
บุ
คลิ
กลั
กษณะคล้
ายคลึ
งกั
บศรี
ธนญชั
ย มี
อยู่
ใน
เรื
องเล่
าของหลายประเทศในแถบเอเชี
ยตะวั
นออกเฉี
ยงใต้
กั
มพู
ชามี
ธนั
ญชั
ย ลาวมี
เชี
ยงเมี
ยง พม่
ามี
งะแล็
ดโต่
 งะโหญ่
 และ
สะก๊
าต่
าวซ้
า (กล่
าวถึ
งเด็
กวั
ดเจ้
าปั
ญญาสามคน คนที
คล้
าย 
ศรี
ธนญชั
ยคื
อสะก๊
าต่
าวซ้
า) อิ
นโดนี
เซี
ย มาเลเซี
ย และสิ
งคโปร์
มี
เรื่
องเล่
าถึ
งอาบู
นาวั
ส และฟิ
ลิ
ปปิ
นส์
มี
 ฮวน ปู
ซอง เป็
นต้
ศรี
ธนญชั
ยและเรื
องราวของผู
มี
ปั
ญญาที
เล่
าขานกั
นอยู
ใน
อุ
ษาคเนย์
แสดงให้
เห็
นความนิ
ยมบุ
คคลที
มี
ปั
ญญาเฉี
ยบแหลม 
แม้
บางครั
งจะมี
ลั
กษณะฉลาดแกมโกงอยู
บ้
าง แต่
กลั
บเป็
นที
ชื
นชอบทุ
กคราวครั
งที
เอาตั
วรอดได้
จากการชิ
งไหวชิ
งพริ
บเมื
อ 
ถู
กกลั่
นแกล้
ง หรื
อเผชิ
ญสถานการณ์
ไม่
คาดฝั
หากมองโดยผิ
วเผิ
น เรื
อง
ศรี
ธนญชั
ย 
ก็
คื
อเรื
องเล่
าประเภท
ตลกขบขั
น เป็
นเรื
องของบุ
คคลที
ใช้
ปั
ญญาเอาตั
วรอดเมื
อต้
องพบ
เจอสถานการณ์
วิ
กฤต แต่
ก็
มี
นั
กวิ
ชาการหลายท่
านวิ
เคราะห์
นิ
ทาน
พื
นบ้
าน
ศรี
ธนญชั
ย 
ไว้
ว่
าเป็
นตั
วอย่
างของเรื
องที
มี
ทั
งความเป็
สากลและลั
กษณะเฉพาะในสั
งคมเอเชี
ยอาคเนย์
  ลั
กษณะความ
เจ้
าปั
ญญาเกิ
ดขึ
นจากการที
ไม่
สามารถทนอยู
ในความควบคุ
มด้
วย
กลไกของสั
งคมตลอดเวลา จึ
งต้
องหาทางออกหรื
อตอบโต้
อย่
างที่
ตนเองยั
งอยู่
รอดปลอดภั
ยได้
กล่
าวคื
อในสั
งคมที
มี
เจ้
าแผ่
นดิ
น ขุ
นนาง และนั
กบวชนั
น 
ชาวบ้
านมั
กมี
กลไกใช้
ปั
ญญา “แก้
เกม” หรื
อ “ต่
อรอง” กั
บชนชั
ที
มี
สถานภาพสู
งกว่
า ด้
วยการขั
ดค�
าสั
งพระเจ้
าแผ่
นดิ
น แกล้
ขุ
นนาง หลอกพระ ฯลฯ เป็
นการ “เอาคื
น” จากอ�
านาจที
บี
บคั
และกดขี
 และอาจจะตี
ความเลื
อนเลยไปถึ
งประเด็
นเรื
องความ 
ขั
ดแย้
งต่
อค่
านิ
ยมในสั
งคมได้
อี
กมาก 
<
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,...124