เมษายน-มิ
ถุ
นายน
๒๕๕๕
17
เครื่
องประดั
บทองค�
าจากกรุ
วั
ดราชบู
รณะ
เช่
น พาหุ
รั
ด (ก�
าไลต้
นแขน) และกรองศอ
ท�
าเป็
นแผ่
นแยกชิ้
เพื่
อประกอบกั
นเป็
นวงโค้
สวมรอบคอ
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...124