16
วั
ฒนธ รม
อกจากเป็
นเครื
องประดั
แสดงพระอิ
สริ
ยยศ อาทิ
ฉั
ตร วาลวิ
ชนี
และพระแสง
ศาสตราวุ
ธต่
าง ๆ ทองค�
ยั
งถู
กน�
ามาท�
าเป็
นเครื
อง
ประกอบต้
น อั
นประกอบด้
วยฉลองพระองค์
และ
เครื
องประดั
บ อาทิ
กรองศอ สั
งวาล และทั
บทรวง
สร้
อยพาหุ
รั
ด ทองพระกร ก�
าไล ธ�
ามรงค์
มงกุ
เครื
องราชู
ปโภค อาทิ
ตลั
บ ผอบ กระปุ
ก ถาด
พาน ชุ
ดเชี
ยนหมาก หี
บ สุ
พรรณศรี
(กระโถนเล็
ก)
สุ
วรรณภิ
งคาร (เต้
าคนโท) เหล่
านี
ล้
วนเป็
นงาน
ประณี
ตศิ
ลป์
เป็
นเครื
องประดั
บประดาที
แสดงถึ
ความมั่
งคั่
และนอกจากนี
ทองค�
ายั
งถู
กน�
ามาเป็
นบ�
าเหน็
จและ
เครื
องยศ ตอบแทนผู
กระท�
าความดี
ความชอบในงาน
ราชการส�
าคั
ญ หรื
อใช้
เป็
นเครื่
องแสดงยศต�
าแหน่
งบอก
ฐานั
นดรศั
กดิ์
ของผู้
ครอบครอง
แผ่
นทองดุ
นรู
ปพระพุ
ทธรู
ปางมารวิ
ชั
ยเรี
ยงเข้
าแถวกั
พบในกรุ
พระปรางค์
วั
ดราชบู
รณะ
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...124