14
วั
ฒนธ รม
“พระเจ้
ำแผ่
นดิ
นทรงมี
พระรำชทรั
พย์
อยู
ที่
มี
ทรั
พย์
สิ
นอั
นล�้
ำค่
ำยิ่
งกว่
ำท้
องพระคลั
ตั้
งเรี
ยงสลั
บซั
บซ้
อนอยู่
จนถึ
งหลั
งคำ เต็
เจดี
ย์
ทองค�
าประดั
บอั
ญมณี
กั
บแก้
วผลึ
กที่
บรรจุ
อยู่
ภายใน
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...124