18
วั
ฒนธ รม
วงมาจนถึ
งสมั
ยกรุ
งรั
ตน-
โกสิ
นทร์
ในสมั
ยรั
ชกาลที
๕ มี
ช่
างทองจากต่
างชาติ
เข้
ามาเป็
นช่
างทองอยู
ใน
ราชส�
านั
กสยาม ในฐานะ
ช่
างทองหลวงผู
ออกแบบเครื
องประดั
บถวายอย่
างนาย
แกรเลิ
ร์
ต (F. Grahlert) ชาวเยอรมั
น ซึ
งต่
อมาเขาได้
เปิ
ดร้
านขายทองรู
ปพรรณของตั
วเองที
ถนนตะนาว
ใกล้
สี
กั
กเสาชิ
งช้
า เป็
นร้
านทองร้
านแรกของกรุ
งเทพฯ
ที
เป็
นของชาวต่
างชาติ
โดยในยุ
คนั
นทองค�
าเป็
นอิ
สระ
จากการผู
กขาดในหมู
ชนชั
นสู
งแล้
ว ทองค�
ากระจายสู
ชนชั
นกลางและชนชั
นล่
าง คนทุ
กระดั
บสามารถเข้
าถึ
ทองค�
าได้
ง่
ายขึ
น โดยทางเงิ
นตราแทนยศถาบรรดาศั
กดิ
หรื
อความดี
ความชอบเช่
นในอดี
ในยุ
คทุ
นนิ
ยมเช่
นทุ
กวั
นนี
ทองค�
ายั
งมี
มู
ลค่
แลกเปลี
ยนทางเศรษฐกิ
จที
มี
สภาพคล่
องสู
ง การมี
ทอง
อยู
ในความครอบครองถื
อเป็
นการเตรี
ยมความพร้
อม
และลดความเสี
ยง ทั
งยั
งเป็
นช่
องทางการลงทุ
นที
ค่
อนข้
างแน่
ใจได้
ว่
าราคาไม่
มี
ลดลง
แต่
ล่
าสุ
ดเมื
อต้
นเดื
อนเมษายนที
ผ่
านมา หนั
งสื
อพิ
มพ์
โพสต์
ทู
เดย์
ฉบั
บวั
นที
๘ เมษายน ๒๕๕๕ รายงาน
สถานการณ์
ว่
า ราคาทองค�
าทั
วโลกเริ
มดิ
งลง จน
นั
กวิ
เคราะห์
ตลาดโลกคาดว่
าทองค�
าก�
าลั
งเสื
อมสิ
มนต์
ขลั
ง ปริ
มาณความต้
องการทองค�
าในฐานะ
สิ
นทรั
พย์
ปลอดภั
ยก�
าลั
งลดลง จากแนวโน้
มเงิ
นเฟ้
ในตลาด และเศรษฐกิ
จของสหรั
ฐอเมริ
กาที
เริ
มดี
ขึ
ท�
าให้
นั
กลงทุ
นหั
นไปลงทุ
นในค่
าเงิ
นสหรั
ฐฯ แทนการ
ลงทุ
นกั
บทองค�
แต่
จะอย่
างไรคุ
ณค่
าของทองค�
า ในฐานะ 
เครื
องประดั
บเลอค่
า ยั
งคงไม่
มี
วั
นเสื
อมคลาย 
ความนิ
ยมในยุ
คนี้
อ้
างอิ
ไชยวั
ฒน์
วรเชฐวราวั
ตร.
กรุ
งศรี
อยุ
ธยา ราชธานี
ไทย
. พระนคร
ศรี
อยุ
ธยา: เที
ยนวั
ฒนาพริ้
นติ้
ง, ๒๕๔๔.
ประทุ
ม ชุ
มเพ็
งพั
นธุ
.
เครื
องทองกรุ
งศรี
อยุ
ธยา
. มปท.: กรม
ศิ
ลปากร, มปป.
วี
ระศั
กดิ์
จั
นทร์
ส่
งแสง. “ทวนธารกาลเวลา ตามหาเครื
องทอง
กรุ
งศรี
”,
สารคดี.
ปี
ที่
๒๑ ฉบั
บที่
๒๔๒ เมษายน ๒๕๔๘.
ส�
านั
กพิ
พิ
ธภั
ณฑสถานแห่
งชาติ
.
โบราณวั
ตถุ
ที
เป็
นสมบั
ติ
ชิ
ส�าคัญของชาติ
. กรุ
งเทพฯ: กรมศิ
ลปากร, ๒๕๔๗
สุ
ดารา สุ
จฉายา (บรรณาธิ
การ).
เพื
อความเข้
าใจในแผ่
นดิ
อยุธยา.
กรุ
งเทพฯ: สารคดี
, ๒๕๓๘.
สุ
เนตร ชุ
ติ
นธรานนท์
และคณะ.
เครื
่องทองกรุงศรีอยุธยา อมตะ
ศิลป์แผ่นดินสยาม
. กรุ
งเทพฯ: แปลนโมที
ฟ, ๒๕๔๖.
ชุ
ดเชี่
ยนหมากทองค�
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...124