26
วั
ฒนธ รม
ความบั
นเทิ
ง ทั
งความรู
ในเรื
อง
รามเกี
ยรติ
 วรรณกรรมที
นิ
ยม 
ใช้
แสดงมหรสพหลายแขนง ทั
งหนั
งใหญ่
 โขน หนั
งตะลุ
ง เป็
นต้
น 
ความรู
สึ
กร่
วมไปกั
บดนตรี
ที
ประกอบการแสดง และความชื
นชม
ในความงามขององค์
ประกอบการแสดง เช่
น เครื
องแต่
งกายอั
อลั
งการของโขน ความงามของฝี
มื
อการแกะตั
วหนั
งใหญ่
 เป็
นต้
น  
เมื
อพิ
จารณาองค์
ประกอบของหนั
งใหญ่
 น่
าทึ
งว่
ามหรสพนี
ประกอบด้
วยศิ
ลปะถึ
งห้
าประเภท คื
หั
ตถศิ
ลป์
 สื
อด้
วยฝี
มื
อการแกะตั
วหนั
งที
ผู
แกะต้
องรู
จั
กเส้
สายลายไทยและรู
จั
กเรื
อง
รามเกี
ยรติ
เป็
นอย่
างดี
 จึ
งสามารถเลื
อก
ใช้
แผ่
นหนั
งมาแกะเป็
นตั
วละคร เป็
นฉากต่
าง ๆ ได้
อย่
างเหมาะสม
นาฏศิ
ลป์
 ผู
เชิ
ดหนั
งนั
บว่
าเป็
นผู
สร้
างชี
วิ
ตให้
กั
บตั
วหนั
ง 
ดั
งนั
นทั
กษะของผู
เชิ
ดจึ
งเป็
นสิ
งส�
าคั
ญ ต้
องรู
จั
กดนตรี
ไทย และ
ผ่
านการฝึ
กฝนท่
าทางทั
งท่
าเดิ
น ท่
าเต้
น การโยกตั
ว เชิ
ดตั
วหนั
ง 
ให้
เข้
ากั
บจั
งหวะของดนตรี
และเรื
องราวตามบทพากย์
  บางฉาก
เช่
น ฉากต่
อสู
 ผู
เชิ
ดถึ
งกั
บเหยี
ยบขาขึ
นลอย เร้
าอารมณ์
ผู
ชมไปกั
การต่
อสู
ของตั
วละครเบื
องหน้
า หรื
อตอนสี
ดาลุ
ยไฟซึ
งเป็
นตอนเด่
ของคณะหนั
งใหญ่
วั
ดบ้
านดอน ผู
เชิ
ดหนั
งตั
วนางสี
ดาถึ
งกั
บต้
อง
เดิ
นลุ
ยไฟเพื่
อให้
สมจริ
ง เป็
นต้
วรรณศิ
ลป์
 คื
อบทพากย์
ประกอบการแสดง ที
สื
อภาพของ
ตั
วหนั
งที
เห็
นเบื
องหน้
าให้
ก่
อเกิ
ดจิ
นตนาการแก่
ผู
ชมในการเข้
าใจ
เรื
องราว แม้
เรื
องหลั
กที
แสดงหนั
งใหญ่
จะเป็
รามเกี
ยรติ
 แต่
มี
หลั
กฐานที
บอกว่
าสมเด็
จพระนารายณ์
มหาราชโปรดให้
พระมหา 
ราชครู
แต่
สมุ
ทรโฆษค�
าฉั
นท์
 เพื
อใช้
แสดงหนั
งใหญ่
  นอกจากนี
ยั
งมี
วรรณกรรมอี
กเรื
องที
เชื
อว่
าแต่
งขึ
นเพื
อการแสดงมหรสพนี
คื
อนิรุทธ์ค�าฉันท์
วาทศิ
ลป์
 คื
อน�้
าเสี
ยงของผู
พากย์
ที
ต้
องกั
งวาน สร้
างอารมณ์
ให้
ผู
ชม รวมทั
งมี
ไหวพริ
บในการพากย์
ให้
สนุ
ก และรู
จั
กท�
านอง
ดนตรี
เพื่
อบอกจั
งหวะให้
ปี่
พาทย์
เล่
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...124