10
วั
ฒนธ รม
เครื่
องทองที่
ยึ
ดคื
นมำได้
คำดว่
ำมี
ไม่
ถึ
ที่
เชื่
อว่
ำน่
ำจะมี
อยู่
กว่
ำ ๑๐๐ กิ
โลกรั
เครื่
องราชกกุ
ธภั
ณฑ์
และเครื่
องสู
งจ�
าลองย่
อส่
วน
คงท�
าถวายเป็
นพุ
ทธบู
ชา
พระแสง (ดาบ) ยาว ๑๑๕ เซนติ
เมตร 
ใบท�
าด้
วยเหล็
ก ด้
ามเป็
นแก้
วผลึ
กแปดเหลี่
ยมหุ้
มทอง
ฝั
กเป็
นทองค�
าจ�
าหลั
กลายประดั
บอั
ญมณี
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...124