เมษายน-มิ
ถุ
นายน
๒๕๕๕ 
21
 “หนั
งใหญ่
” 
คุ
ณรู้
ไหมว่
า “หนั
งใหญ่
” คื
ออะไร ?
หลายคนคงตอบได้
เหมื
อนหนั
งสื
อเรี
ยนว่
า “หนั
งใหญ่
เป็
นมหรสพโบราณของไทย แสดงโดยใช้
แผ่
นหนั
งฉลุ
ลาย
รู
ปตั
วละครทาบบนจอผ้
าขาวที
มี
แสงไฟส่
องจากด้
านหลั
ง 
ลั
กษณะคล้
ายหนั
งตะลุ
งแต่
มี
ขนาดตั
วหนั
งใหญ่
กว่
า ฯลฯ”
คณะหนั
งใหญ่
วั
ดบ้
านดอน
กั
บลี
ลาการเชิ
ดที่
เคลื่
อนไหว
อย่
างรวดเร็
วทะมั
ดทะแมง
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...124