เมษายน-มิ
ถุ
นายน
๒๕๕๕ 
23
เล่
นหนั
งนี
สุ
ดแล้
วแต่
งานจะชุ
กชุ
มหรื
อไม่
ชุ
กชุ
ม ถ้
างานศพชุ
กชุ
ม 
หรื
อเขามี
การฉลองพระ ฉลองวั
ด และแก้
สิ
นบนอะไร ๆ ชุ
มแล้
ว 
เขาก็หาหนังไปเล่นบ่อย ๆ ตามซึ
่งมีงานนั
้น...”
ความนิ
ยมหนั
งใหญ่
ในอดี
ตดั
งกล่
าวจึ
งสอดคล้
องกั
บการพบ
ตั
วหนั
งจ�
านวนมากที
ปั
จจุ
บั
นเก็
บรั
กษาไว้
ตามพิ
พิ
ธภั
ณฑ์
และวั
ด 
(ไม่
นั
บรวมอี
กหลายร้
อยตั
วที
ถู
กชาวต่
างประเทศกว้
านซื
อน�
าออก
จากประเทศไทยไป)  หนั
งใหญ่
เหล่
านี
ส่
วนมากมี
อายุ
ในราว
รั
ชกาลที
 ๔-๕ แต่
ที
เก่
าแก่
สุ
ดคื
อ “หนั
งใหญ่
ชุ
ดพระนครไหว” อั
เลื
องลื
อที
สร้
างในสมั
ยรั
ชกาลที
 ๒ น่
าเสี
ยดายว่
าหนั
งใหญ่
ที
งาม ๆ 
ได้
สู
ญไปในคราวที
โรงละครแห่
งชาติ
ถู
กเพลิ
งไหม้
เมื
อ พ.ศ. 
๒๕๐๓ แม้
จะเหลื
อตั
วอื
นอี
กแต่
ก็
ช�
ารุ
ดไปมากเช่
นกั
น แต่
ตั
วหนั
ที
เหลื
ออยู
ตามที
ต่
าง ๆ ซึ
งส่
วนใหญ่
อยู
ในบริ
เวณภาคกลางนั
น 
กลั
บถู
กทิ้
งไว้
ที่
วั
ด ขาดคนดู
แล และขาดผู้
สื
บทอดการแสดง
หากจะวิ
เคราะห์
ว่
าเหตุ
ใดหนั
งใหญ่
จึ
งเป็
นที
นิ
ยม ส่
วนหนึ
น่
าจะเป็
นความรู
ของผู
คนในอดี
ตที
สั
งสมผ่
านค่
านิ
ยมในการเสพ
(ในยุ
คที
โทรทั
ศน์
ยั
งมิ
ใช่
เครื
องเรื
อนส�
าคั
ญ) ออกจากเหย้
าเรื
อนมา
จั
บจองพื
นที
หน้
าจอ เพื
อชมการแสดงหนั
งใหญ่
ให้
เพลิ
นใจในยาม
ค�่
าหลั
งมื้
อเย็
น  
โอกาสที
จะได้
ชมหนั
งใหญ่
ก็
มิ
ได้
หายากอย่
างปั
จจุ
บั
น เพราะ
เป็
นมหรสพที
นิ
ยมว่
าจ้
างแสดงทั
งในงานศพ งานบุ
ญ งานสมโภช
ระดั
บรั
ฐ  และเป็
นอาชี
พที
ท�
าเงิ
นไม่
น้
อย ดั
งที
ในบทความเดี
ยวกั
มี
หั
วข้
อ “ว่
าด้
วยผลประโยชน์
ของผู
ที
เล่
นหนั
ง” ที
ให้
รายละเอี
ยดถึ
เรื่
องค่
าจ้
าง การเสี
ยภาษี
 และก�
าไรของนายคณะหนั
งใหญ่
ว่
“เงิ
นงานที
เล่
นได้
ในการหนั
งนี
 ถ้
าเหลื
อจากเสี
ยภาษี
และแจก
คนบรรดาที
เล่
นแล้
ว ก็
เป็
นผลประโยชน์
ของท่
านเจ้
าของหนั
งทั
งสิ
น 
แต่
ถ้
าเจ้
าของมี
ผู
คนของตั
วเอง คื
อ คนเจรจา ตลก พิ
ณพาทย์
และตั
วโขนเป็
นบ่
าวทาส ไม่
ต้
องหาผู
อื
นเขามาแล้
ว ผลประโยชน์
ก็
ได้
มากออกไป  ผลประโยชน์
ของผู
ซึ
งมี
หนั
งแล้
วออกเล่
นงานนั
น 
ถ้
าจะกะประมาณรายหนึ
ง ๆ ในปี
หนึ
งคงอยู
ใน ๓๐ ชั
งหรื
อกว่
าขึ
ไป แต่
จะก�
าหนดเอาเป็
นแน่
ที
เดี
ยวก็
ไม่
ได้
 ด้
วยผลประโยชน์
ในการ
การแสดงของคณะหนั
งใหญ่
วั
ดสว่
างอารมณ์
เนื่
องในงานไหว้
ครู
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...124