เมษายน-มิ
ถุ
นายน
๒๕๕๕
9
ภาชนะรู
ปหงส์
 ท�
าด้
วยทองค�
ใช้
ใส่
ของเหลวเช่
นน�้
าอบ หรื
อน�้
ามั
นหอม
ส่
วนปากมี
รู
ส�
าหรั
บเทน�้
(ล่
าง) พระคชาธารทองค�
า ประดั
บสั
ปคั
ชู
งวงจั
บช่
อดอกไม้
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...124