เมษายน-มิ
ถุ
นายน
๒๕๕๕ 
25
เอกชนรายหนึ่
งในจั
งหวั
พระนครศรี
อยุ
ธยา
ว่
าจ้
างคณะหนั
งใหญ่
ทั้
งสามคื
อ 
คณะวั
ดขนอน วั
ดสว่
างอารมณ์
และวั
ดบ้
านดอน มาแสดง 
โอกาสเช่
นนี้
มิ
ใช่
เรื่
องที่
เกิ
ดขึ้
บ่
อยนั
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...124