เมษายน-มิ
ถุ
นายน
๒๕๕๕ 
27
ดุ
ริ
ยางคศิ
ลป์
 คื
อดนตรี
ประกอบการแสดง มั
กเป็
นวงปี
พาทย์
เครื
องห้
า เครื
องคู
 และเครื
องใหญ่
 และมี
เครื
องดนตรี
อื
นอี
ก เช่
น 
ปี
กลางที
ให้
เสี
ยงกลางตลอดการแสดง  กลองติ
ง และโกร่
งที
ให้
เสี
ยงคล้
ายเกราะ
แม้
คุ
ณค่
าทั
งห้
าประการจะส่
งเสริ
มให้
หนั
งใหญ่
ควรค่
าแก่
การเป็
นมรดกทางวั
ฒนธรรมของไทย  หากแต่
การคงอยู
ของศิ
ลปะ
การแสดงแขนงนี
มี
ปั
จจั
ยส�
าคั
ญที
พึ
งพิ
จารณาคื
อ การเปลี
ยนแปลง
ค่
านิ
ยมและองค์
ความรู
ของคนไทย ท�
าให้
ความรั
บรู
ของคนปั
จจุ
บั
ที
มี
ต่
อหนั
งใหญ่
ดู
จะผิ
วเผิ
นจนน่
าตระหนกในการขาดความ
ตระหนั
กถึ
งคุ
ณค่
าของศิ
ลปะที
บรรพชนได้
สรรค์
สร้
างและ 
สั่
งสมมา  
คณะแสดงหนั
งใหญ่
ปั
จจุ
บั
นมี
เหลื
อเพี
ยงสามคณะ คื
อ 
หนั
งใหญ่
วั
ดขนอน อ�
าเภอโพธาราม จั
งหวั
ดราชบุ
รี
  หนั
งใหญ่
วั
ดสว่
างอารมณ์
 อ�
าเภอเมื
อง จั
งหวั
ดสิ
งห์
บุ
รี
 และหนั
งใหญ่
ความเป็
นมาของหนั
งใหญ่
ในสั
งคมไทยไม่
มี
หลั
กฐานแน่
ชั
ด สั
นนิ
ษฐาน
ว่
าน่
าจะได้
รั
บอิ
ทธิ
พลมาจากอิ
นเดี
ย  มี
หลั
กฐานสมั
ยอยุ
ธยากล่
าวถึ
การแสดงหนั
งและสื
บทอดมาถึ
งสมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์
  หากแต่
ในยุ
คที
ความบั
นเทิ
งจากต่
างประเทศเข้
ามา ท�
าให้
ความนิ
ยมหนั
งใหญ่
ลดลง
มากจนปั
จจุ
บั
นมี
หนั
งใหญ่
จั
ดแสดงสามคณะคื
อ 
หนั
งใหญ่
วั
ดขนอน
 อ�
าเภอโพธาราม จั
งหวั
ดราชบุ
รี
  มี
ประวั
ติ
ว่
าในสมั
ยรั
ชกาลที
 ๕ พระครู
ศรั
ทธาสุ
นทร เจ้
าอาวาส ร่
วมกั
บครู
อั
ง 
สร้
างตั
วหนั
งขึ
น เช่
รามเกี
ยรติ
ตอนหนุ
มานถวายแหวน ศึ
กสหั
สกุ
มาร
ศึ
กประลั
ยกั
ลป์
 เป็
นต้
น หนั
งชุ
ดเดิ
มนี
เหลื
ออยู่
 ๓๑๓ ตั
ว ได้
มี
การ
อนุ
รั
กษ์
และจั
ดสร้
างชุ
ดใหม่
ส�
าหรั
บใช้
ในการแสดงแทนของเดิ
ม โดย
ทางวั
ดได้
ตั
งพิ
พิ
ธภั
ณฑ์
หนั
งใหญ่
ให้
เป็
นแหล่
งศึ
กษา และจั
ดแสดงหนั
ใหญ่
ตอนสั้
นๆ ทุ
กวั
นเสาร์
หนั
งใหญ่
วั
ดสว่
างอารมณ์
 อ�
าเภอเมื
อง จั
งหวั
ดสิ
งห์
บุ
รี
  ตาม
ประวั
ติ
ว่
าครู
เปี
ย คณะหนั
งใหญ่
จากอยุ
ธยาได้
ถวายตั
วหนั
งชุ
ดหนึ่
งให้
หลวงพ่
อเรื
อง เจ้
าอาวาส เมื
อ พ.ศ. ๒๔๑๘ รวมทั
งหั
ดการแสดงหนั
ให้
คนในชุ
มชนด้
วย  หนั
งใหญ่
ของที่
นี่
มี
หนั
งเจ้
า ชุ
ดเบิ
กโรงคื
อ ลิ
งจั
หั
วค�่
รามเกี
ยรติ
ตอนศึ
กอิ
นทรชิ
ต (นาคบาศ) ศึ
กวิ
รุ
ณจ�
าบั
ง ศึ
กใหญ่
(มี
ตั
วละครครบและใช้
แสดงบ่
อย) และศึ
กพระมงกุ
ฎ-พระลบ จ�
านวน
ประมาณ ๒๗๐ ตั
ว ปั
จจุ
บั
นมี
การฝึ
กการแสดงและสร้
างตั
วหนั
งใหม่
โดยคนในชุ
มชน
หนั
งใหญ่
วั
ดบ้
านดอน
 อ�
าเภอเมื
อง จั
งหวั
ดระยอง  เมื
อ พ.ศ. 
๒๔๓๑ พระยาศรี
สมุ
ทรโภคชั
ยโชคชิ
ตสงคราม เจ้
าเมื
องระยอง ได้
ซื
ตั
วหนั
งชุ
ดหนึ
งมาจากพั
ทลุ
ง มี
หนั
งเจ้
า ชุ
ดเบิ
กโรง
รามเกี
ยรติ
ตอนศึ
พรหมาศ ทศกั
ณฐ์
สั
งเมื
อง สี
ดาลุ
ยไฟ ก�
าเนิ
ดสองกุ
มาร ปล่
อยม้
อุ
ปการ และพระพรตและพระสั
ตรุ
ตรบพระมงกุ
ฎ-พระลบ  ทางวั
จั
ดตั
งพิ
พิ
ธภั
ณฑ์
เก็
บรั
กษาหนั
งชุ
ดเก่
าเพื
อเป็
นแหล่
งเรี
ยนรู
ส�
าหรั
คนทั่
วไปด้
วย
นอกจากนี
มี
ตั
วหนั
งใหญ่
จากที
ต่
างๆ ได้
แก่
 วั
ดพลั
บพลาชั
ย 
จั
งหวั
ดเพชรบุ
รี
  วั
ดประศุ
ก จั
งหวั
ดสิ
งห์
บุ
รี
  วั
ดบางน้
อย จั
งหวั
สมุ
ทรสงคราม  วั
ดตะเคี
ยน จั
งหวั
ดลพบุ
รี
 (ปั
จจุ
บั
นเก็
บรั
กษาที
พิ
พิ
ธ-
ภั
ณฑสถานแห่
งชาติ
 สมเด็
จพระนารายณ์
)  และหนั
งใหญ่
บางส่
วน
เก็
บรั
กษาที
พิ
พิ
ธภั
ณฑสถานแห่
งชาติ
พระนคร นครศรี
ธรรมราช ไชยา 
โรงละครแห่
งชาติ
 และคลั
งโบราณวั
ตถุ
 ศิ
ลปวั
ตถุ
ที
น่
าสนใจคื
อ การจั
ดท�
าหนั
งใหญ่
ชุ
ดรั
ชกาลที
๙ โดยใช้
ต้
นแบบ
จากหนั
งใหญ่
ชุ
ดพระนครไหว  สร้
างจ�
านวน ๑๓๐ ตั
ว เพื
อเป็
นมหรสพ
ประจ�
ารั
ชกาลปั
จจุ
บั
น หลั
งจากที
สร้
างเสร็
จใน พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้
ออก
แสดงในงานสมโภชครั้
งส�
าคั
ญเป็
นครั้
งคราว
วั
ดบ้
านดอน อ�
าเภอเมื
อง จั
งหวั
ดระยอง  กว่
าจะมาถึ
งวั
นนี
 แต่
ละ
คณะต้
องฟั
นฝ่
าอุ
ปสรรคต่
าง ๆ ในการที
จะฟื
นฟู
และธ�
ารงมหรสพ
การแสดงแขนงนี
ให้
คงอยู
สื
บมา แต่
ก็
ใช่
ว่
าล�
าพั
งการคงอยู
ของ
คณะหนั
งใหญ่
จะแสดงถึ
งการด�
ารงอยู
อย่
างราบรื
นและมั
นคง 
ของศิ
ลปะการแสดงหนั
งใหญ่
ในสั
งคมไทย โดยเฉพาะปั
ญหาการ
ขาดคนที
มี
ใจรั
กสื
บสานการแสดงหนั
งใหญ่
  ส่
วนหนึ
งก็
คงต้
อง
ย้
อนกลั
บมาพิ
จารณาถึ
งความเข้
าใจและเห็
นความส�
าคั
ญของ 
หนั
งใหญ่
ของคนปั
จจุ
บั
น  รวมทั
งค�
าถามถึ
งเราทุ
กคนว่
า จะท�
อย่
างไรให้
คนไทยมี
จิ
ตส�
านึ
กต่
อศิ
ลปะและวั
ฒนธรรมไทยทั
งที
เป็
นรู
ปธรรมและนามธรรม มิ
ใช่
เพี
ยงแค่
ยกย่
องเชิ
ดชู
เพื
อการ
ประชาสั
มพั
นธ์
 แสดงตั
วตนว่
ามี
รากเหง้
า ทว่
ากลั
บปราศจาก 
ความเข้
าใจอย่
างแท้
จริ
ง  
ความเป็
นมา
ของ
หนั
งใหญ่
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...124