เมษายน-มิ
ถุ
นายน
๒๕๕๕
7
กริ
ชปั
ตตานี
ได้
รั
บการยอมรั
บว่
าขลั
ง สง่
าสมเกี
ยรติ
ยศ 
หมดจดงดงาม จุ
ดเด่
นอยู่
ที่
ด้
ามหรื
อ “หั
วกริ
ช” สลั
กเสลา
เป็
นรู
ปสั
ญลั
กษณ์
หั
วนกพั
งกะ บางคนว่
าคล้
ายตั
วตลกหนั
ตะลุ
งชื่
อยอดทอง เช่
นเดี
ยวกั
บที่
ชาวชวาเรี
ยกหั
วกริ
ชแบบนี้
ว่
า แบบวายั
ง อั
นเป็
นศิ
ลปะการเล่
นเงาแบบชวา-มลายู
พระปรางค์
วั
ดราชบู
รณะ
อุ
ทยานประวั
ติ
ศาสตร์
พระนครศรี
อยุ
ธยา
เคยเป็
นที
ประดิ
ษฐานพระบรมสารี
ริ
กธาตุ
พร้
อมเครื
องบู
ชา 
อั
นได้
แก่
ทรั
พย์
สมบั
ติ
จ�
านวนมหาศาล
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...124