เมษายน-มิ
ถุ
นายน
๒๕๕๕
15
“...ทองค�
าบั
งเกิ
ดขึ
นต�
าบลบางสะพาน แขวงกุ
ยบุ
รี
ได้
ส่
งทองค�
าหนั
ก ๓ ต�
าลึ
งเข้
ามาทู
ลเกล้
าฯ ถวายเป็
ทองข่
าว โกษาธิ
บดี
กราบบั
งคมทู
ลพระกรุ
ณาให้
ทราบ
ครั
นถึ
งเดื
อน ๑๒ จึ
งมี
พระราชด�
ารั
สให้
ข้
าหลวงคุ
มไพร่
สองพั
นออกไปตั
งร่
อนทองค�าต�
าบลบางสะพาน ครั
นถึ
ณ เดือน ๕ ปีมะโรง สัมฤทธิศก ศักราช ๑๑๑๐ ปี ได้
เนื
อทองมาทู
ลเกล้
าฯ ถวาย ๙๐ ชั
งเศษ จึ
งโปรดตั
งพระ
กุ
ยบุ
รี
เป็
นพระยาวิ
เศษสมบั
ติ
สมควรแก่
ความชอบ แล้
ทรงพระราชศรั
ทธาให้
แผ่
ทองร่
อนมาเป็
นประทากล้
อง
ขึ
นไปปิ
ดพระมณฑปพระพุ
ทธบาท แต่
ยอดและเหมกั
นาคนั
้นแผ่หุ
้มทั
้งสิ
้น”
ในยุ
คนั
นทองค�
ามั
กถู
กน�
าไปใช้
ในงานด้
านศาสนา
ถวายเป็
นพุ
ทธบู
ชาในฐานะตั
วแทนกิ
ริ
ยาบุ
ญที
แสดงถึ
ความศรั
ทธาสู
งสุ
ด และสื
อถึ
งความมั
งคั
งของพระนคร
พระเกี
ยรติ
ยศ และบุ
ญญาบารมี
แห่
งองค์
พระมหา
กษั
ตริ
ย์
ดั
งปรากฏในบั
นทึ
กของบาทหลวงเดอชั
วสี
ผู
ช่
วย
ราชทู
ตจากราชส�
านั
กพระเจ้
าหลุ
ยส์
ที
๑๔ แห่
งฝรั
งเศส
ที
เดิ
นทางมาเจริ
ญพระราชไมตรี
ในสมั
ยสมเด็
จพระ
นารายณ์
มหาราช บรรยายถึ
งพระศรี
สรรเพชญ์
พระ
พุ
ทธรู
ปคู
บ้
านคู
เมื
ององค์
ใหญ่
ที
สุ
ดของกรุ
งศรี
อยุ
ธยา
สู
ง ๖ วา ๒ ศอก (๔๒ ฟุ
ต) กว้
าง ๘-๙ ศอก (๑๓-๑๔ ฟุ
ต)
ที
ประดิ
ษฐานอยู
ในพระวิ
หารหลวง วั
ดพระศรี
สรรเพชญ์
พระอารามหลวงในพระบรมมหาราชวั
ง ว่
าพระพุ
ทธรู
องค์
นี
หุ
มทองหนาถึ
ง ๓ นิ
วทั
งองค์
คิ
ดตามน�
าหนั
ทองค�
าตกราว ๑๒,๔๐๐,๐๐๐ ปอนด์
ฝรั่
งเศส
ส่
วนพระบรมมหาราชวั
ง อั
นประกอบไปด้
วย
พระที
นั
งและพระต�
าหนั
ก ใน
ค�
าให้
การขุ
นหลวงวั
ดประดู
-
ทรงธรรม เอกสารจากหอหลวง
ก็
ระบุ
ว่
า ในมุ
ขโถงของ
พระที่
นั่
ง มี
พระแท่
นมณฑปบุ
ษบกทองค�
าตั้
งอยู่
ใช้
เป็
ที
เสด็
จออกรั
บแขกเมื
อง ที
กลางพระที
นั
งยั
งมี
พระแท่
ปั
ญญงคกาญจนเนาวรั
ตน์
ตั
งอยู
มี
มหาเศวตฉั
ตรปั
กที
หลั
งพระแท่
นซึ
งท�
าด้
วยทองค�
านพคุ
ณน�้
าเก้
า ประดั
เพชรและพลอยมี
ค่
า สู
ง ๓ ศอก ทองค�
าหุ
มหนั
กถึ
ง ๙๐
ชั่
โยส เชาเต็
น ผู้
อ�
านวยการบริ
ษั
ทอิ
นเดี
ยตะวั
นออก
แห่
งฮอลั
นดา (VOC) ประจ�
ากรุ
งศรี
อยุ
ธยา บั
นทึ
กว่
า ไม่
มี
พระมหากษั
ตริ
ย์
องค์
ใดในแถบนี
ที
จะมี
เมื
องหลวงใหญ่
โตมโหฬาร วิ
จิ
ตรพิ
สดาร และสมบู
รณ์
พู
นสุ
ขเหมื
อนกั
พระมหากษั
ตริ
ย์
ของราชอาณาจั
กรอยุ
ธยา
“เห็
นได้
ชั
ดว่
าพระมหากษั
ตริ
ย์
สยาม เป็
นบุ
คคลที
ร�่
ารวยที่
สุ
ดคนหนึ่
งในภาคตะวั
นออกนี้
ท้
องพระคลั
งของพระองค์
ได้
รั
บการบรรยายภาพ
ไว้
โดย นิ
โคลาส์
แชรแวส ชาวฝรั่
งเศสที่
ได้
เข้
ามาพ�
านั
อยู
ในกรุ
งศรี
อยุ
ธยา ๔ ปี
ในสมั
ยสมเด็
จพระนารายณ์
มหาราช
“พระเจ้
าแผ่
นดิ
นทรงมี
พระราชทรั
พย์
อยู
แปด
หรื
อสิ
บท้
องพระคลั
ง ที
มี
ทรั
พย์
สิ
นอั
นล�
าค่
ายิ
งกว่
าท้
อง
พระคลั
งอื
น ๆ ในห้
องหรื
อท้
องพระคลั
งแห่
งหนึ
งมี
ไห
เป็
นอั
นมาก ตั
งเรี
ยงสลั
บซั
บซ้
อนอยู
จนถึ
งหลั
งคา เต็
มไป
ด้
วยเงิ
นเหรี
ยญและทองค�
าแท่
ง”
ทองค�
ายั
งถู
กน�
าไปรั
งสรรค์
ด้
วยฝี
มื
ออั
นประณี
ของช่
างทอง เป็
นเครื
องประดั
บอั
นวิ
จิ
ตร ตามสมบั
ติ
เฉพาะอั
นโดดเด่
นของโลหะธาตุ
ชนิ
ดนี
ที
มี
ความแวววาว
อยู่
เสมอ ไม่
ท�
าปฏิ
กิ
ริ
ยากั
บออกซิ
เจน เมื่
อสั
มผั
สอากาศ
จึ
งไม่
หมองและไม่
เกิ
ดสนิ
ม และมี
ความอ่
อนตั
วที
สุ
ทองค�
าบริ
สุ
ทธิ
๑ ออนซ์
สามารถดึ
งเป็
นเส้
นลวดยาวได้
ถึ
ง ๘๐ กิ
โลเมตร และมี
การค�
านวณกั
นว่
าหากใช้
ทองค�
๒๒ กิ
โลกรั
ม ก็
สามารถดึ
งเป็
นเส้
นได้
รอบโลก ด้
วย
สมบั
ติ
ดั
งกล่
าวนี
งานทองจึ
งสามารถขึ
นรู
ปยื
ดขยายได้
ทุ
กทิ
ศทางโดยไม่
เกิ
ดการปริ
แตก ทองค�
าเพี
ยง ๑ กรั
สามารถตี
เป็
นทองค�
าเปลวแผ่
นบางได้
ถึ
ง ๑๘๐ ตาราง
เซนติ
เมตร
แปดหรื
อสิ
บท้
องพระคลั
อื่
นๆ ในห้
องหรื
อท้
องพระคลั
งแห่
งหนึ่
งมี
ไหเป็
นอั
นมำก
ไปด้
วยเงิ
นเหรี
ยญและทองค�
ำแท่
ง”
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...124