นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 1

1
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๗
เจ้
าของ
ดำ
�เนิ
นการโดย
บรรณาธิ
การ
ผู้
ช่
วยบรรณาธิ
การ
กองบรรณาธิ
การ
ฝ่
ายจั
ดพิ
มพ์
ฝ่
ายกฏหมาย
ผู้
จั
ดทำ
พิ
มพ์
ที่
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม กระทรวงวั
ฒนธรรม
สำ
�นั
กงานเลขานุ
การกรม
นั
นทิ
ยา สว่
างวุ
ฒิ
ธรรม
อธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
ดำ
�รงค์
ทองสม
มานั
ส ทารั
ตน์
ใจ
รองอธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
สุ
นั
นทา มิ
ตรงาม
ผู
อำ
�นวยการสำ
�นั
กส่
งเสริ
มและเผยแพร่
วั
ฒนธรรม
เลขานุ
การกรม
เยาวนิ
ศ เต็
งไตรรั
ตน์
กิ่
งทอง มหาพรไพศาล
ชุ
มศั
กดิ์
หรั่
งฉายา
มณฑล ยิ่
งยวด
ธนพร สิ
งห์
นวล
ศาตนั
นท์
จั
นทร์
วิ
บู
ลย์
ปนั
ดดา น้
อยฉายา
สดใส จำ
�เนี
ยรกุ
บริ
ษั
ท มายด์
มี
เดี
ย เซ็
นเตอร์
จำ
�กั
โรงพิ
มพ์
สงเคราะห์
องค์
การทหารผ่
านศึ
ท่
านที่
ประสงค์
จะน�
ำข้
อเขี
ยนหรื
อบทความใดๆ ในวารสาร
วั
ฒนธรรมไปเผยแพร่
กรุ
ณาติ
ดต่
อประสานกั
บบรรณาธิ
การหรื
อนั
เขี
ยนท่
านนั้
นๆ โดยตรง ข้
อเขี
ยนหรื
อบทความใดๆ ที่
ตี
พิ
มพ์
เผยแพร่
ใน
วารสารวั
ฒนธรรมฉบั
บนี้
เป็
นความคิ
ดเห็
นเฉพาะตั
วของผู
เขี
ยน คณะผู
จั
ดท�
ำไม่
จ�
ำเป็
นต้
องเห็
นด้
วยและไม่
มี
ข้
อผู
กพั
นกั
บกรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
แต่
อย่
างใด หากท่
านมี
ความประสงค์
จะส่
งบทความ เรื
องสั้
น สารคดี
บทกวี
ทรรศนะ ปกิ
ณกะ ภาพข่
าว หรื
อกิ
จกรรมอื่
นใดเกี่
ยวกั
บงาน
ศิ
ลปวั
ฒนธรรมต่
างๆ รวมทั้
งท่
านที่
ต้
องการให้
ข้
อเสนอแนะหรื
ส่
งข่
าวสารเพื่
อการเผยแพร่
ประชาสั
มพั
นธ์
กองบรรณาธิ
การวารสารวั
ฒนธรรม
สำ
�นั
กงานเลขานุ
การกรม
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
เลขที่
๑๔ ถนนเที
ยมร่
วมมิ
ตร เขตห้
วยขวาง
กรุ
งเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศั
พท์
๐ ๒๒๔๗ ๐๐๒๘ ต่
อ ๑๒๐๘-๙
E-mail : dcp_journal@hotmail.com
Facebook : DCP กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
Website : www.culture.go.th
วารสารวั
ฒนธรรม จั
ดพิ
มพ์
เพื่
อการเผยแพร่
ห้
ามจำ
�หน่
าย
กรุ
ณาส่
งถึ
บทบรรณาธิ
การ
รวงข้
าวสี
ทองพลิ้
วไหว โอนอ่
อนตามแรงลม บนผื
นนากว้
างใหญ่
สุ
ดปลายสายตาของภาคกลาง
ด้
วยลั
กษณะพื้
นที่
เป็
นที่
ราบ มี
แม่
น�้
ำหลายสายไหลผ่
าน จึ
งมี
ความอุ
ดมสมบู
รณ์
เป็
นอู
ข้
าวอู
น�้
ำที่
ส�
ำคั
ญของคนไทย
ข้
าวหอมมะลิ
หุ
งสุ
กเม็
ดสี
ขาวส่
งกลิ่
นหอม ที่
รอให้
เราลิ้
มรส นอกจากความอร่
อยแล้
ว ยั
งมี
เรื่
องราวทางวั
ฒนธรรม
ที่
น่
าสนใจเริ่
มตั้
งแต่
การเตรี
ยมดิ
นไปจนถึ
งการเก็
บเกี่
ยว อ่
านวารสารวั
ฒนธรรมฉบั
บนี้
แล้
ว เราคนไทยจะตระหนั
ได้
ว่
า ในเมล็
ดข้
าวเม็
ดเล็
กๆ นั้
นเต็
มเปี่
ยมด้
วยภู
มิ
ปั
ญญาอั
นยิ่
งใหญ่
ของเกษตรกรไทย
ภาคกลางนั้
นนอกเหนื
อจากความโดดเด่
นทางการเกษตรแล้
ว ยั
งเป็
นดิ
นแดนที่
มี
ความผสมผสาน
ระหว่
างวั
ฒนธรรมหลวงและวั
ฒนธรรมราษฎร์
วารสารวั
ฒนธรรม ฉบั
บมรดกแผ่
นดิ
น...ถิ่
นแดนทอง ขอน�
ำผู
อ่
าน
ไปพบกั
บเนื้
อหาเรื่
องราวการแสดงมหรสพหลวงในงานพระราชพิ
ธี
ส�
ำคั
ญ งานบายศรี
และเครื่
องดอกไม้
สด
ประเพณี
โกนจุ
ก และบทสั
มภาษณ์
อาจารย์
ยั
กษ์
วิ
วั
ฒน์
ศั
ลยก�
ำธร ผู
น�
ำปรั
ชญาเศรษฐกิ
จพอเพี
ยงของ
พระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู่
หั
วมาปฏิ
บั
ติ
พร้
อมกระตุ้
นให้
สั
งคมเห็
นถึ
งประโยชน์
และน�
ำไปใช้
ในการด�
ำเนิ
นชี
วิ
ในปี
๒๕๕๗ วารสารวั
ฒนธรรม ได้
น�
ำผู
อ่
านเดิ
นทางไปรู
จั
กกั
บวั
ฒนธรรมทั่
วไทย ทั้
งภาคใต้
อี
สาน เหนื
และกลาง เป็
นสื่
อกลางร่
วมถ่
ายทอดภู
มิ
ปั
ญญาอั
นทรงคุ
ณค่
าที่
มี
อยู
ในทุ
กถิ่
นที่
ความหลากหลายทางวั
ฒนธรรม
ยั
งคงรอให้
เราไปค้
นหา แล้
วพบกั
นในวารสารวั
ฒนธรรม ปี
๒๕๕๘ ค่
นั
นทิ
ยา สว่
างวุ
ฒิ
ธรรม
I,II 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...122
Powered by FlippingBook