นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page II

โขนเรื
อพระที่
นั่
งสุ
พรรณหงส
อั
นงดงามชดช
อย
ขณะแล
นผ
านพระบรมมหาราชวั
ง ด
านท
าราชวรดิ
ตถ
ในพระราชพิ
ธี
เสด็
จพระราชดำเนิ
นถวายผ
าพระกฐิ
โดยกระบวนพยุ
หยาตราทางชลมารค
ภาพ
: สมสง
า ยาบ
านแป
I 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,...122
Powered by FlippingBook