วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 38

38
ข้
อมู
ลเพิ่
มเติ
ตำ�นานและการเรี
ยนรู้
นอกจากเรื่
องเล่
าในลั
กษณะปากต่
อปากแล้
นิ
ทานเรื่
องก่
องข้
าวน้
อยฆ่
าแม่
ยั
งมี
การน�
ำเสนอในรู
ปแบบอื่
นๆ
เช่
น หมอล�
ำ เทศน์
แหล่
และภาพยนตร์
เป็
นต้
น โดยรู
ปแบบ
ดั
งกล่
าวส่
งผลให้
เกิ
ดการต่
อเติ
มเนื้
อหาเพื่
อให้
สอดคล้
อง
กั
บรู
ปแบบที่
จะน�
ำเสนอไม่
ว่
าจะเป็
นการเพิ่
มบทกลอน
บทสนทนา การบรรยายต่
างๆ ท�
ำให้
เรื่
องเล่
าเรื่
อง
ก่
องข้
าวน้
อยฆ่
าแม่
มี
หลากหลายในปั
จจุ
บั
แต่
อย่
างไรก็
ตาม จุ
ดมุ่
งหมายส�
ำคั
ญของเรื่
องเล่
ในนิ
ทานก่
องข้
าวน้
อยนั้
น มุ
งเน้
นไปที่
การมี
สติ
สอนให้
คน
มี
ความยั
บยั้
งในอารมณ์
หากขาดสติ
ยั้
งคิ
ดจะท�
ำให้
เกิ
ดการ
สู
ญเสี
ยที่
ยิ่
งใหญ่
ดั
งเช่
นในนิ
ทาน เมื่
อเสี
ยแม่
ไป แม้
จะสร้
าง
ธาตุ
ใหญ่
โตและส�
ำนึ
กผิ
ดตลอดชี
วิ
ตที่
เหลื
ออยู
แม่
ที่
ตาย
ไปแล้
วก็
ไม่
อาจฟื้
นคื
น ซึ่
งนอกจากคติ
เตื
อนใจแล้
ว เรายั
งได้
เอกสารการอ้
างอิ
วั
ชริ
นทร์
เรี
ยม: เรี
ยบเรี
ยง. (๒๕๔๕). ธาตุ
ก่
องข้
าวน้
อย. กรุ
งเทพฯ: บิ๊
กบุ๊
ค เซนเตอร์
.
เห็
นถึ
งภาพความเป็
นอยู
ของผู
คนชาวอี
สานในสมั
ยก่
อน
จากการบรรยายถึ
งสภาพความเป็
นอยู
และการประกอบอาชี
ของตั
วละครส�
ำคั
ญของเรื่
อง
ตราบจนทุ
กวั
นนี้
ก็
ยั
งมี
ผู
มากราบไหว้
ธาตุ
ก่
องข้
าวน้
อยทั้
งสองแห่
งไม่
ขาดสาย เพื่
อขอขมาลาโทษ
เสมื
อนเป็
นการไถ่
บาปที่
ท�
ำให้
พ่
อแม่
เสี
ยใจ บางคน
เมื่
อมี
ลู
กแล้
วถึ
งได้
รั
บรู
ว่
าแม่
มี
บุ
ญคุ
ณมากสุ
ดเหลื
คณานั
บ เพราะเพิ่
งประจั
กษ์
กั
บตั
วว่
า การเลี้
ยงดู
ลู
กนั้
ยากหนั
กหนาขนาดไหน บ้
างก็
มากราบไหว้
เพื่
อร�
ำลึ
กถึ
บุ
ญคุ
ณพ่
อแม่
ผู
ให้
ก�
ำเนิ
ดก็
มี
แม้
จะเป็
นเรื่
องเล่
าที่
ผ่
าน
มาเนิ่
นนาน แต่
ก็
ยั
งสามารถเป็
นคติ
เตื
อนใจลู
กหลานได้
ตราบจนปั
จจุ
บั
โปสเตอร์
ภาพยนตร์
ไทยเรื่
อง
ก่
องข้
าวน้
อยฆ่
าแม่
ดารานำ
�แสดง : ปิ
ยะ ตระกู
ลราษฏร์
, วาสนา สิ
ทธิ
เวช, สุ
ลาลี
วั
ลย์
สุ
วรรณทั
ต, ปริ
ศนา วงศ์
ศิ
ริ
, นพดล ดวงพร, ต้
น โตมร
กำ
�กั
บการแสดง : พงษ์
ศั
กดิ์
จั
นทรุ
กขา
ฉายในปี
พ.ศ.2523