12
วั
ฒนธ รม
การขาดแคลนหรื
อสู
ญไป 
ของวั
ตถุ
ดิ
บหลายชนิ
ด  
เป็
นต้
นว่
าหอมแดง
และพริ
กชี้
ฟ้
าพั
นธุ์
บางช้
าง
ตะไคร้
พั
นธุ์
ต้
นเล็
ก ฯลฯ
และการเกิ
ดขึ้
นของ 
พริ
กขี้
หนู
เม็
ดใหญ่
รสเผ็
หลากหลายพั
นธุ์
เพื่
อตอบสนองกลไกตลาด 
แบบพื
ชเกษตรอุ
ตสาหกรรมราคาถู
ก 
ตลอดจนจ�
ำนวนอั
นมากมายของ
เครื่
องปรุ
งรสต่
าง ๆ
ได้
ท�
ำให้
รสชาติ
ของอาหารไทย
จานหลั
ก ๆ เปลี่
ยนไป
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...124