84
วั
ฒนธ รม
ประตู
วั
งท่
าพระ
ถนนหน้
าพระลาน ตรงข้
ามพระบรมมหาราชวั
วั
งท่
าพระเป็
นที
ประทั
บเดิ
มของกรมหมื
นเจษฎาบดิ
นทร์
ซึ
งภายหลั
งเสด็
จขึ
นเถลิ
งถวั
ลยราชสมบั
ติ
เป็
นพระบาทสมเด็
พระนั
งเกล้
าเจ้
าอยู
หั
ว รั
ชกาลที
 ๓ สมเด็
จฯ เจ้
าฟ้
ากรมพระยา
นริ
ศรานุ
วั
ดติ
วงศ์
ได้
รั
บพระราชทานให้
เป็
นที
ประทั
บในสมั
ยรั
ชกาล
ที
 ๕ สิ
งก่
อสร้
างส�
าคั
ญที
ทรงออกแบบส�
าหรั
บ “บ้
าน” ของพระองค์
เอง คื
อซุ
มประตู
ด้
านหน้
าที
ออกแบบอย่
างสมสมั
ย โดยใช้
วั
สดุ
สมั
ยใหม่
คื
อคอนกรี
ตเสริ
มเหล็
ก และมี
ความกว้
างเพี
ยงพอแก่
การ
เข้
าออกของรถยนต์
 ขณะเดี
ยวกั
นก็
ไม่
ทิ
งลั
กษณะสง่
างามสมฐานะ
ความเป็
นประตู
วั
งเจ้
าฟ้
า  แม้
ภายหลั
งวั
งท่
าพระจะกลายเป็
นที
ท�
าการของมหาวิ
ทยาลั
ยศิ
ลปากร แต่
ซุ
มประตู
ฝี
พระหั
ตถ์
ก็
ยั
งคง
ถู
กรั
กษาไว้
เป็
นศรี
สง่
าสื
บมา
ตึ
กถาวรวั
ตถุ
ถนนหน้
าพระธาตุ
 ตรงข้
ามสนามหลวง
ตึ
กถาวรวั
ตถุ
เคยทาสี
ปู
นแดงจนรู
จั
กกั
นในชื
อ “ตึ
กแดง” แต่
ในการบู
รณะเมื
อราว ๑๐ กว่
าปี
มานี
 ค้
นพบว่
าเคยทาสี
เหลื
องแก่
จึ
งเปลี
ยนกลั
บมาใช้
สี
เหมื
อนเมื
อแรกสร้
าง เดิ
มทรงออกแบบให้
เป็
น “ตึ
กถาวรวั
ตถุ
” คื
ออาคารถาวรเพื
อใช้
เนื
องด้
วยการพระเมรุ
เจ้
านายที
จั
ดขึ
น ณ ท้
องสนามหลวง สมเด็
จฯ ทรงใช้
แรงบั
นดาลใจ
จากปราสาทหิ
นศิ
ลปะขอม เช่
นระเบี
ยงของปราสาทนครวั
ด และ
ความนิ
ยมลั
กษณะเข้
มแข็
งของงานช่
างขอมโบราณเช่
นนี
จะกลาย
เป็
นหนึ
งในแนวทางส�
าคั
ญในการสร้
างสรรค์
สถาปั
ตยกรรมของ
สมเด็
จฯ ในเวลาต่
อมา
วั
ดเบญจมบพิ
ตร
ถนนนครปฐม ริ
มคลองเปรมประชากร
ต�
านานฉบั
บชาวบ้
านมั
กเล่
าว่
าที
นี
สร้
างขึ
นด้
วยหิ
นอ่
อนที
เหลื
อจากการก่
อสร้
างพระที
นั
งอนั
นตสมาคม หากแต่
ในความ
เป็
นจริ
ง วั
ดแห่
งนี
ก่
อสร้
างขึ
นเพื
อเป็
นวั
ดประจ�
าพระราชวั
งดุ
สิ
และพระอุ
โบสถที
บุ
ผนั
งด้
วยหิ
นอ่
อนจากอิ
ตาลี
นั
นเริ
มก่
อสร้
างมา
ก่
อนพระที
นั
งอนั
นตสมาคมเกื
อบ ๑๐ ปี
  นอกจากพระอุ
โบสถแล้
ว 
สมเด็
จฯ ยั
งทรงออกแบบพระวิ
หารคดและพระระเบี
ยง ศาลาคู
หน้
พระอุ
โบสถ พระที
นั
งทรงธรรม ศาลาการเปรี
ยญ ไปจนถึ
งซุ
มประตู
และรั้
วเหล็
กหล่
อ 
วั
ดราชาธิ
วาส
ริ
มแม่
น�้
าเจ้
าพระยา ถนนสามเสน
เป็
นที
ประทั
บเดิ
มของพระวชิ
รญาณภิ
กขุ
 ซึ
งภายหลั
งเสด็
จขึ
ครองราชย์
เป็
นพระบาทสมเด็
จพระจอมเกล้
าเจ้
าอยู
หั
ว ในช่
วงปลาย
รั
ชกาลที
๕ สมเด็
จฯ ทรงออกแบบพระอุ
โบสถใหม่
ของวั
ดแห่
งนี
 โดย
ทรงเลี
ยงการใช้
ช่
อฟ้
า ใบระกา หางหงส์
 รวมทั
งการปิ
ดทองประดั
กระจก เช่
นที
นิ
ยมใช้
กั
นมาจนเป็
นประเพณี
 หากแต่
ทรงออกแบบ
1...,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85 87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,...124