เมษายน-มิ
ถุ
นายน
๒๕๕๕ 
83
สมเด็
จฯ เจ้
าฟ้
ากรมพระยานริ
ศรานุ
วั
ดติ
วงศ์
 (ประทั
บกลาง)
ทรงฉายพร้
อมด้
วยพระโอรสและพระธิ
ดา
1...,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84 86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,...124