เมษายน-มิ
ถุ
นายน
๒๕๕๕ 
93
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม ขอเชิ
ญชมคอนเสิ
ร์
ต 
NERANNENAH ร้
องร�
ำ ท�
ำเพลง ครื้
นเครง เพลงประสำน 
โดยคณะนั
กร้
องประสำนเสี
ยงเยำวชนไทย
วั
นเสำร์
ที่
 ๑๖ มิ
ถุ
นำยน ๒๕๕๕  เวลำ ๑๙.๐๐ น.  
ณ หอประชุ
มเล็
ก ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
สนใจส�
ำรองบั
ตรได้
ที่
 โทร. ๐-๒๒๔๗-๐๐๒๘ ต่
อ ๔๑๑๙ หรื
อ ๔๓๐๑-๒
ชมฟรี
!
1...,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94 96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,...124