94
วั
ฒนธ รม
ภาพโปสต์
การ์
ดเก่
า ราวทศวรรษ ๒๔๕๐ 
ปลายรั
ชกาลที่
 ๕-ต้
นรั
ชกาลที่
 ๖
ในรั
ชกาลพระบาทสมเด็
จพระจุ
ลจอมเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
ว 
รั
ชกาลที
ข้
าวกลายเป็
นสิ
นค้
าออกส�
าคั
ญของประเทศ 
จึ
งน�
าไปสู
โครงการพั
ฒนาเพื
อขยายพื
นที
เพาะปลู
กข้
าว 
ในช่
วงกลางรั
ชกาล บริ
ษั
ทขุ
ดคลองแลคู
นาสยาม จ�
ากั
ด 
เสนอขอสั
มปทานขุ
ดคลองใหญ่
เชื
อมต่
อระหว่
างแม่
น�
เจ้
าพระยากั
บแม่
น�
านครนายก พร้
อมคลองซอยมากมาย 
ในบริ
เวณ “ทุ
งหลวง” พื
นที
รกร้
างกว้
างใหญ่
ด้
านตะวั
นออก
ของแม่
น�
าเจ้
าพระยา ทางเหนื
อของกรุ
งเทพฯ  คลองขุ
ดใหม่
นี้
 ต่
อมาได้
รั
บพระราชทานนามว่
า “คลองรั
งสิ
ตประยู
รศั
กดิ
” 
ตามพระนามพระองค์
เจ้
ารั
งสิ
ตประยู
รศั
กดิ
 (สมเด็
จพระเจ้
บรมวงศ์
เธอ กรมพระยาชั
ยนาทนเรนทร) แต่
คนทั
วไปมั
เรี
ยกกั
นเพี
ยงว่
า “คลองรั
งสิ
ต”  
ในภาพนี
หมู
บ้
านริ
มคลองยั
งเป็
นเพี
ยงเรื
อนชาวนา
หลั
งคาจาก ขณะที
ปั
จจุ
บั
นหมู
บ้
านริ
มคลองรั
งสิ
ตแถบ
ปทุ
มธานี
 กลายเป็
นหมู
บ้
านจั
ดสรรราคาสู
งหลายหมื
นหลั
งคา
เรื
อน
โลกสองสี
กองบรรณาธิ
การ
Klong
Rangsit
คลองรั
งสิ
1...,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95 97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,...124