86
วั
ฒนธ รม
วั
ดจ�
ำปำตั
งอยู่
ในพื
นที
สวนของเขตตลิ
งชั
กรุ
งเทพฯ  ย่
านนี
เรี
ยกกั
นว่
าชุ
มชนเกาะศาลเจ้
าวั
ด-
จ�
าปา เป็
นชุ
มชนเก่
าแก่
ริ
มคลองบางระมาด ในอดี
ต 
เคยเป็
นแหล่
งชุ
มนุ
มช่
างที
มี
ชื
อเสี
ยงหลายแขนง 
ทั
งช่
างปั
น ช่
างเขี
ยน และที
ส�
าคั
ญคื
อช่
างแทงหยวก
งานแทงหยวกเป็
นงานช่
างที
เกิ
ดจากการฉลุ
ลวดลายลงบนกาบกล้
วย เพื
อใช้
ประดั
บปะร�
าพิ
ธี
 ซึ่
สร้
างขึ
นเป็
นอาคารชั
วคราว แทนการแกะสลั
กด้
วยไม้
จริ
ง ซึ
งใช้
เวลานานและมี
ค่
าใช้
จ่
ายที
สู
งกว่
า  ครู
ช่
าง
แทงหยวกในกลุ
มช่
างวั
ดจ�
าปามี
อยู
หลายท่
าน อาทิ
พระครู
พิ
บู
ลพั
ฒนกิ
จ อดี
ตเจ้
าอาวาสวั
ดมณฑป ตลิ
งชั
น 
พระอาจารย์
โหวง วั
ดมะกอก ตลิ
งชั
น  ครู
ก�
าจั
ด เอม-
ระดี
  ครู
จรู
ญ หว่
างจั
นทร์
  ครู
บุ
ญมา  ครู
ศั
กดิ
สิ
ทธิ
ครู
เขี
ยน  อาจารย์
แม้
น เป็
นต้
งานแทงหยวกของกลุ
มช่
างวั
ดจ�
าปาเริ
มต้
น 
เมื
อใดไม่
ปรากฏแน่
ชั
ด จากค�
าบอกเล่
าของครู
จรู
ญ 
หว่
างจั
นทร์
 กล่
าวว่
าระยะแรกงานแทงหยวกของกลุ
ช่
างวั
ดจ�
าปามี
ลั
กษณะเรี
ยบง่
าย ไม่
มี
ลวดลายซั
บซ้
อน 
จนกระทั
งในระหว่
างสงครามโลกครั
งที
 ๒ ราวปี
 พ.ศ. 
๒๔๘๕ หลวงวั
ฒนศิ
ลป์
 (ต่
วน ยุ
วะพุ
กกะ) ซึ
งเป็
น 
ผู
มี
ฝี
มื
อในงานแทงหยวกอย่
างมาก ได้
อพยพหนี
ภั
ยสงครามมาพั
กอาศั
ยอยู
ในย่
านเกาะศาลเจ้
า 
วั
ดจ�
าปา  คุ
ณหลวงเห็
นงานแทงหยวกของกลุ
มช่
าง 
วั
ดจ�
าปา จึ
งได้
ถ่
ายทอดวิ
ธี
การเขี
ยนลายให้
 รวมทั
งจน
เมื
อสงครามสงบแล้
ว ท่
านยั
งพาช่
างไปเที
ยวดู
งาน 
แทงหยวกในงานพระเมรุ
พระบาทสมเด็
จพระเจ้
า 
อยู
หั
วอานั
นทมหิ
ดล พ.ศ. ๒๔๙๓ และงานพระเมรุ
สมเด็
จพระพั
นวั
สสาอั
ยยิ
กาเจ้
า พ.ศ. ๒๔๙๙  ท�
าให้
ช่
างแทงหยวก
วั
ดจ�
าปา
> กำรประดั
บแผงหยวก
ด้
วยภำพจั
รำมเกียรติ
ประกอบดอกไม้
ใบไม้
แกะสลั
ในภำพเป็
นรู
ปกุ
มภกรรณ
รบกั
บหนุ
มำน
พื
นบ้
ำนพื
นเมื
อง
ข้
อมู
ลและภาพ : ทวี
ศั
กดิ์
 หว่
างจั
นทร์
เรี
ยบเรี
ยง : อภิ
ญญา นนท์
นาท
1...,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87 89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,...124