เมษายน-มิ
ถุ
นายน
๒๕๕๕
85
ให้
ดู
มั
นคง หนั
กแน่
น ด้
วยแรงบั
นดาลใจจากศิ
ลปะขอม แต่
ขณะ
เดี
ยวกั
นก็
ยั
งสามารถใช้
ประโยชน์
ตามหน้
าที
ของพระอุ
โบสถได้
เป็
นอย่
างดี
พระปฐมบรมราชานุ
สรณ์
เชิ
งสะพานพระพุ
ทธยอดฟ้
า ปากคลองตลาด
เนื
องในการเฉลิ
มฉลองพระนครครบ ๑๕๐ ปี
ในปี
พ.ศ. ๒๔๗๕
มี
การออกแบบก่
อสร้
างสะพานข้
ามแม่
น�
าเจ้
าพระยา พร้
อมด้
วย
พระบรมราชานุ
สาวรี
ย์
พระบาทสมเด็
จพระพุ
ทธยอดฟ้
าจุ
ฬาโลก
มหาราช พระปฐมบรมกษั
ตริ
ย์
แห่
งราชวงศ์
จั
กรี
สมเด็
จฯ เจ้
าฟ้
ากรม
พระยานริ
ศรานุ
วั
ดติ
วงศ์
ทรงออกแบบพระบรมราชานุ
สาวรี
ย์
โดยมี
ศาสตราจารย์
ศิ
ลป์
พี
ระศรี
ซึ
งขณะนั
นยั
งคงถื
อสั
ญชาติ
อิ
ตาลี
และใช้
นามว่
า คอราโด เฟโรจี
เป็
นผู
ปั
นแบบพระบรมราชานุ
สาวรี
ย์
ก่
อนจะส่
งไปถอดพิ
มพ์
หล่
อมาจากต่
างประเทศ ต่
อมาภายหลั
งได้
มี
การเสริ
มส่
วนฐานและแผงด้
านหลั
งของพระปฐมบรมราชานุ
สรณ์
ให้
สู
งขึ
นไปอี
กมาก อั
นเป็
นการท�
าลายสั
ดส่
วนและสุ
นทรี
ยภาพแบบ
ดั้
งเดิ
อ้
างอิ
สถาปั
ตยกรรมฝี
พระหั
ตถ์
สมเด็
จเจ้
าฟ้
ากรมพระยานริ
ศรานุ
วั
ดติ
วงศ์
. กทม.:
กรมศิ
ลปากร, ๒๕๓๘.
สุ
รศั
กดิ
เจริ
ญวงศ์
.
สมเด็
จฯ เจ้
าฟ้
ากรมพระยานริ
ศรานุ
วั
ดติ
วงศ์
“สมเด็
จครู
นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม
. กรุ
งเทพฯ: มติ
ชน, ๒๕๔๙.
1...,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86 88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,...124