88
วั
ฒนธ รม
งานแทงหยวกของกลุ
มช่
างวั
ดจ�
าปาพั
ฒนารู
ปแบบ
มากขึ
น จนก่
อเกิ
ดเป็
นเอกลั
กษณ์
ที
โดดเด่
น คื
นอกจากจะมี
ความสวยงามของลวดลายแล้
ว ยั
งให้
ความส�
าคั
ญแก่
การเลื
อกประดั
บลายหรื
อภาพต่
าง ๆ 
ตามฐานานุ
ศั
กดิ์
 คื
อไม่
ประดั
บภาพต�่
าศั
กดิ์
ในที่
สู
ง 
คนโดยทั
วไปมั
กเข้
าใจว่
างานแทงหยวกจะท�
เฉพาะในพิ
ธี
ปลงศพเท่
านั
น แต่
กลุ
มช่
างวั
ดจ�
าปาจะ
น�
างานแทงหยวกมาใช้
ได้
ทั
งงานมงคลและอวมงคล 
เพี
ยงแต่
มี
ระเบี
ยบการประดั
บลวดลายแตกต่
างกั
นไป 
โดยในพิ
ธี
ปลงศพ งานแทงหยวกจะใช้
ตกแต่
งที
ตั
งศพ 
หรื
อช่
างเรี
ยกว่
า 
ฐานปู
 ของอาคารทรงปราสาทยอด
ขนาดเล็
ก แต่
ถ้
าเผากลางแจ้
งจะไม่
ตั
งฐานปู
นไว้
บน
ปะร�
าหรื
อเมรุ
ชั
วคราว หากตั
งบนเชิ
งตะกอนแทน 
เรี
ยกการตั
งศพแบบนี
ว่
นางลอย
 ตามวรรณคดี
เรื
อง
รามเกี
ยรติ
 ตอนนางเบญจกายแปลงร่
างเป็
นนางสี
ดา 
ภาพที
นิ
ยมใช้
ประดั
บมั
กเป็
นรู
ปพระมาตุ
ลี
 สารถี
ของ
พระอิ
นทร์
 ตามความเชื
อที
ว่
าผู
ตายจะได้
กลั
บคื
นสู
สวรรค์
  การใช้
หยวกกล้
วยประดั
บเชิ
งตะกอนที
เผาศพ
กลางแจ้
ง นอกจากจะท�
าให้
เกิ
ดความสวยงามแล้
ว 
ยั
งเป็
นการควบคุ
มไฟไม่
ให้
ลุ
กลามเวลาเผา เพราะ
กล้
วยเป็
นพื
ชชุ่
มน�้
า  
ส่
วนในงานมงคล งานแทงหยวกจะใช้
ในงานโกน
จุ
กหรื
อโกนผมไฟ โดยช่
างจะตั
งอาคารเรื
อนยอดเพื
ใช้
ตั
งเบญจาวางกระถางน�
ามนต์
หรื
อขั
นน�
ามนต์
  ตาม
ความเชื
อที
ว่
าผู
เกิ
ดมาจากสวรรค์
 จึ
งต้
องท�
าพิ
ธี
ใน
สถานที
จ�
าลองสวรรค์
 รู
ปที
ใช้
ประดั
บคื
อรู
ปเทพนม 
สื
อถึ
งเทวดาที
มาร่
วมอ�
านวยพร  เช่
นเดี
ยวกั
นกั
บงาน
ขึ
นบ้
านใหม่
 ที
มี
การตั
งเบญจาก่
อพระเจดี
ย์
ทราย เชื
ว่
าการก่
อพระเจดี
ย์
ทรายนี
เป็
นการบู
ชาพระรั
ตนตรั
ย 
และทรายที่
น�
ามาก่
อพระเจดี
ย์
ทรายนี้
 พระสงฆ์
จะน�
ไปโปรยรอบบ้
านเพื่
อเป็
นสิ
ริ
มงคล 
วั
สดุ
ที
ใช้
ในการแทงหยวกมี
หลายอย่
าง วั
ตถุ
ดิ
ส�
าคั
ญคื
อกาบกล้
วยที
ต้
องเป็
นกล้
วยตานี
เท่
านั
น เพราะ 
มี
รั
งผึ
งละเอี
ยด เก็
บน�
าได้
ดี
 ไม่
เหี
ยวง่
าย กาบขาวสะอาด 
กล้
วยตานี
ที
ดี
ต้
องปลู
กในที
ร่
มชุ
มน�
า เรี
ยกว่
ากล้
วย
ตานี
สวนหรื
อตานี
หม้
อ กาบจะนิ่
ม แทงลายได้
ง่
าย 
ส่
วนผั
กผลไม้
อื
น ๆ ก็
มี
มะละกอ ฟั
กทอง ดอกไม้
สดต่
าง ๆ เช่
น ดอกรั
ก ดอกพุ
ด ดอกบานไม่
รู้
โรย
งำนแทงหยวกส่
วนบั
วปำกฐำน
ประกอบด้
วยลำยฟั
นปลำ ลำยฟั
นสำม
ลำยบั
ว น�
ำลำยที่
ได้
มำประกอบเป็
นแผงหยวก
บั
วคว�่
ำบั
วหงำย แล้
วมี
กำรประดั
บแผงหยวก
ด้
วยลำยปั๊
ม เป็
นงำนแทงหยวกแบบเครื่
องถม
(ภาพ : ธี
รนั
นท์
 ช่
วงพิ
ชิ
ต)
> งำนแทงหยวกที่
ตระกู
ลหว่
ำงจั
นทร์
จั
ดท�
ำในรู
ปแบบของงำนเบญจำกระถำงน�
ำมนต์
ที่
ยั
งคงไว้
ด้
วยอุ
ดมคติ
เรื่
องเขำพระสุ
เมรุ
แต่
ในภำพจั
ดวำงด้
วยหั
วโขนแทน
(ภาพ : ณั
ฐวิ
ทย์
 พิ
มพ์
ทอง)
1...,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,...124