92
วั
ฒนธ รม
แผงหยวกมี
การฉลุ
ลาย ติ
ดลาย หรื
อประดั
บภาพแกะ
สลั
ก โดยเฉพาะรู
ปสั
ตว์
 เช่
น ปลาดุ
ก ปลาตะเพี
ยน 
หรื
อผลไม้
ต่
าง ๆ ได้
แก่
 ทุ
เรี
ยน มะม่
วง น้
อยหน่
า 
หรื
อแม้
กระทั่
งไข่
เค็
ม เป็
นต้
น 
ส่
วนสุ
ดท้
ายคื
บั
วตี
นฐาน
 ใช้
ลายฟั
นปลา ลายบั
ว 
ประกอบเป็
นแผงหยวกบั
วคว�
าบั
วหงาย ใช้
ประดั
บเพื
บดบั
งล้
อเลื่
อนด้
านล่
าง เพื่
อความเรี
ยบร้
อยของงาน
การท�
างานแทงหยวกแต่
ละครั
ง ครู
ช่
างแต่
ละ
ท่
านจะแบ่
งหน้
าที
กั
นตามความช�
านาญ  เช่
น พระครู
พิ
บู
ลพั
ฒนกิ
จเชี
ยวชาญการแกะดอกไม้
 อาจารย์
แม้
ถนั
ดภาพเทพต่
าง ๆ ครู
ก�
าจั
ดและครู
ศั
กดิ
สิ
ทธิ
มี
ฝี
มื
อ 
ในการแกะมั
งกร ครู
บุ
ญมาช�
านาญเรื
องการแกะ 
ดอกเบญจมาศและมั
งกร ครู
จรู
ญเก่
งการแกะผลไม้
พญานาค ภาพจั
รามเกี
ยรติ
  เล่
ากั
นมาว่
าถ้
าครู
จรู
กั
บครู
ก�
าจั
ดไปงานด้
วยกั
น ท่
านจะแกะพญานาคและ
มั
งกรพั
นเสาแบบกั
ดกั
น 
การท�
างานรวมกลุ
มกั
นของครู
ช่
างในรุ
นหลั
ง คง
เหลื
อเพี
ยงพระครู
พิ
บู
ลพั
ฒนกิ
จ ครู
ก�
าจั
ด เอมระดี
และครู
จรู
ญ หว่
างจั
นทร์
  งานที
ท�
าร่
วมกั
นครั
งสุ
ดท้
าย
คื
อเมื
อครั
งงานพระราชทานเพลิ
งศพพระครู
อรรถ-
กิ
จจาทร (ช่
วง) อดี
ตเจ้
าอาวาสวั
ดจ�
าปา ตั
งแต่
เมื
อ 
๒๐ กว่
าปี
ก่
อน  เมื
อสิ
นทั
งสามท่
านนี
แล้
ว จึ
งเท่
ากั
ว่
าหมดยุ
คช่
างรุ่
นครู
ของกลุ่
มช่
างวั
ดจ�
าปา 
หลั
งจากนั
นยั
งคงมี
ผู
สื
บทอดงานแทงหยวกต่
อมา
อี
กสองตระกู
ล คื
อ 
ตระกู
ลเอมระดี
 โดยมี
 ร.ต.ต. 
สวั
สดิ
 เอมระดี
  บุ
ตรชายครู
ก�
าจั
ด เป็
นผู
สื
บทอดวิ
ชา 
แต่
ท่
านย้
ายภู
มิ
ล�
าเนาไปอยู
ที
อื
น จึ
งไม่
ได้
มาท�
างาน
ช่
างที่
วั
ดจ�
าปามากนั
ก กั
บ 
ตระกู
ลหว่
างจั
นทร์
  โดย
มี
นายทวี
ศั
กดิ
 หว่
างจั
นทร์
  บุ
ตรชายครู
จรู
ญ และพี
น้
องร่
วมมื
อกั
นท�
างาน 
ปั
จจุ
บั
นตระกู
ลหว่
างจั
นทร์
ยั
งคงสื
บทอดฝี
มื
อ 
และเอกลั
กษณ์
งานแทงหยวกกลุ
มช่
างวั
ดจ�
าปาไว้
อย่
างครบถ้
วน  นอกจากนี
คุ
ณทวี
ศั
กดิ
 หว่
างจั
นทร์
 ยั
คงเดิ
นหน้
าถ่
ายทอดความรู
ด้
านการแทงหยวกของช่
าง
วั
ดจ�
าปา เพื
อสื
บสานงานวั
ฒนธรรมนี
ให้
กั
บผู
ที
สนใจ
และสถานศึ
กษาต่
าง ๆ โดยมุ่
งหวั
งว่
าคนรุ่
นใหม่
จะได้
เห็
นคุ
ณค่
าของภู
มิ
ปั
ญญาช่
างโบราณไม่
ให้
สู
ญหายไป
ตามกาลเวลา
นำยทวี
ศั
กดิ์
หว่
ำงจั
นทร์
เป็
นผู้
ที่
สื
บทอดงำนแทงหยวก
ของกลุ่
มช่
ำงวั
ดจ�
ำปำและเป็
นผู้
เดี
ยวของตระกู
ลหว่
ำงจั
นทร์
ที่
สำมำรถท�
ำงำนแทงหยวกได้
ครบทั้
งหลั
และมั
กไปสำธิ
ตให้
ควำมรู้
ในงำนต่
ำงๆ
(ภาพ : อภิ
ญญา นนท์
นาท)
1...,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93 95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,...124