เมษายน-มิ
ถุ
นายน
๒๕๕๕ 
81
คอนเสิ
ร์
ต “NERANNENAH”
ร้
องร�
าท�
าเพลง ครื้
นเครงเพลงประสาน 
โดย สมาคมขั
บร้
องประสานเสี
ยงแห่
งประเทศไทย 
วั
นเสาร์
ที่
 ๑๖ มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๕
คอนเสิ
ร์
ต RUAM SMAI BIG BAND
โดยส�
านั
กงานศิ
ลปวั
ฒนธรรมร่
วมสมั
ย 
วั
นอาทิ
ตย์
ที่
 ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
การประกวดขั
บร้
องเพลง “แม่
ของแผ่
นดิ
น” 
วั
นเสาร์
ที่
 ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
คอนเสิ
ร์
ต “ลู
กทุ่
งไทยไม่
กลายพั
นธุ์
” 
วั
นอาทิ
ตย์
ที่
 ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
โดย สมั
ชชาศิ
ลปิ
นแห่
งประเทศไทย และสมาพั
นธ์
ศิ
ลปิ
นเพื่
อสั
งคม
คอนเสิ
ร์
ต WIND ORCHESTRA (BSRU)
โดย มหาวิ
ทยาลั
ยราชภั
ฏบ้
านสมเด็
จเจ้
าพระยา 
วั
นศุ
กร์
ที่
 ๑๓-อาทิ
ตย์
ที่
 ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕
คอนเสิ
ร์
ตดนตรี
คลาสสิ
ค เฉลิ
มพระเกี
ยรติ
บรรเลงโดย วงดุ
ริ
ยางค์
เยาวชนไทย ในพระอุ
ปถั
มภ์
วั
นอาทิ
ตย์
ที่
 ๑๒ สิ
งหาคม ๒๕๕๕
ณ หอประชุ
มเล็
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
สอบถามรายละเอี
ยดเพิ่
มเติ
มหรื
อส�
ารองที่
นั่
ง ได้
ที่
โทร. ๐-๒๒๔๗-๐๐๒๘ ต่
อ ๔๑๑๙, ๔๑๖๒
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
เปิ
ดเวที
ต้
อนรั
บการแสดงสร้
างสรรค์
“ร้
องร�
าท�
าเพลง”
พบกั
บศิ
ลปิ
นมากความสามารถ
ตลอดเดื
อนพฤษภาคม
ถึ
งเดื
อนสิ
งหาคม ๒๕๕๕
1...,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82 84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,...124